پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
معصومه اسمی [پدیدآور اصلی]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد راهنما]، بهرام بهرامیان[استاد مشاور]
چکیده: در این تحقیق مخروط کاج به عنوان یک زباله کشاورزی فراوان و کم هزینه با استفاده از چارچوب فلز-آلی MIL100(Fe) اصلاح شد و با تکنیک های FT-IR(طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و پراش پرتو ایکس(XRD)، مشخصه یابی شد. کاربرد بالقوه جاذب اصلاح شده برای حذف همزمان رنگ های کاتیونی و آنیونی (متیلن بلو و متیل اورانژ) مورد بررسی قرار گرفت. اثرات پارامترهای آزمایشی مانند pH اولیه، دوز جاذب، غلظت اولیه رنگ ها و زمان تماس بر راندمان جذب در محلول های منفرد و مخلوط دوتایی رنگ ها مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که ایزوترم لانگمویر می تواند داده های تعادلی را به طور رضایت بخشی توضیح دهد. حداکثر ظرفیت جذب جاذب برای رنگ متیلن بلو و متیل اورانژ در محلول مخلوط دو رنگ (حاوی 20/0 میلی گرم بر لیتر جاذب با 40/5pH= و دمای 298 کلوین) به ترتیب 2/341 و 62/79 میلی گرم بر گرم گزارش شد. در حالی که این مقدار برای رنگ متیلن بلو در محلول رنگ منفرد 27/227 میلی گرم بر گرم گزارش شد. مطالعات سینتیکی نشان داد که فرایند جذب از نوع شیمیایی است. در بخش مربوط به تعیین پارامترهای ترمودینامیکی با توجه به مقدار ∆G° و منفی بودن آن خود به خودی بودن فرایند جذب سطحی تأیید می شود. مثبت بودن ∆H° و ∆S° به ترتیب گرماگیر بودن فرایند جذب سطحی و افزایش بی نظمی در سطح مشترک جامد-مایع در این فرایند را تأیید می کند. لازم به ذکر است که کامپوزیت مخروط کاج و MIL100(Fe) با استفاده از اتانول بازیابی شد و مجددا استفاده شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: متیلن بلو #متیل اورانژ #حذف #کامپوزیت #مخروط کاج #(MIL100 (Fe))
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)