پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع دکتری > سال 1398
پدیدآورندگان:
سید حامد ادیانی [پدیدآور اصلی]، اسماعیل سلیمانی[استاد راهنما]، زینت السادات حسینی [استاد مشاور]
چکیده: در این پژوهش، سنتز سبز و نشاندن نانوذرات نقره بر روی مگنتیت (4O3Fe)، گرافن اکسید کاهش یافته (RGO) و مگنتیت/گرافن اکسید کاهش یافته (RGO/4O3Fe) با استفاده از عصاره پوست انار انجام شد. همچنین سنتز و نشاندن نانوذرات نقره و مس بر روی 4O3Fe با استفاده از عصاره پوست پرتقال انجام شد. عصاره ها در فرآیند سنتز نانوذرات نقش کاهنده و پایدارکننده را داشتند. ساختار و مورفولوژی نانوذرات و نانو کامپوزیت های سنتزی به وسیله روش های متداولUV-vis ، FT-IR، XRD،FE-SEM ،EDS ،VSM ، Raman و TEM مورد بررسی قرار گرفت. کارایی نانوذرات و نانوکامپوزیت های سنتزی در فرآیند کاهش کاتالیزوری 4-نیترو فنول و رنگ های متیلن بلو، متیل گرین و متیل اورانژ مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعد، کارآیی نانوذرات و نانوکامپوزیت های سنتزی با استفاده از عصاره پوست پرتقال در فرآیند تخریب فتو کاتالیزوری رنگ های متیلن بلو، متیل گرین و متیل اورانژ مورد بررسی قرار گرفت. فرآیند کاهش کاتالیزوری با استفاده از سدیم بوروهیدرید (4NaBH) به عنوان عامل کاهنده و در دمای اتاق و محلول آبی انجام شد. فرآیند تخریب فتو کاتالیزوری در حضور هیدروژن پراکسید (2O2H) به عنوان عامل اکسنده و تحت تابش لامپ UV انجام شد و تاثیر مقادیر نانوکاتالیزور و عامل اکسنده مورد مطالعه قرار گرفت. سرانجام، کارآیی کاتالیزوری نانوذرات 4O3Fe، نانوکامپوزیت های نقره/مگنتیت (4O3Ag/Fe) و مس/مگنتیت (4O3Cu/Fe) سنتز شده با استفاده از عصاره پوست پرتقال در واکنش های سه جزیی سنتزمشتقات 3،1-سیکلوپنتادی ان بررسی و مقادیر بهینه نانوکاتالیزور ها تعیین شد. این واکنش ها تحت شرایط بدون حلال و در دمای اتاق انجام شد. نتایج نشان داد که کارآیی کاتالیزوری نانوکامپوزیت ها نسبت به نانوذرات بهتر است که دلیل آن را می توان به اثر هم افزایی نسبت داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سنتز سبز #نانوذرات نقره #نانوذرات مس #مگنتیت (4O3Fe) #گرافن اکسید کاهش یافته (RGO) #عصاره پوست انار و پرتقال #کاهش کاتالیزوری #تخریب فتو کاتالیزوری #4-نیتروفنول #متیلن بلو #متیل گرین #متیل اورانژ #3 #1-سیکلوپنتادی ان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)