پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع دکتری > سال 1401
پدیدآورندگان:
زهرا خیبریان [پدیدآور اصلی]، اسماعیل سلیمانی[استاد راهنما]، حمید رضا مردانی [استاد مشاور]
چکیده: چکیده در این پژوهش، نانوذرات Cu/Ag و نانوکامپوزیت RGO/Cu/Ag به روش سبز با استفاده از عصاره پوست گریپ فروت سنتز شدند. عصاره گریپ فروت در فرآیند سنتز نانوذرات، نقش کاهنده و پایدارکننده را ایفا کرد. نانوذرات و نانوکامپوزیت سنتزی با روش های متداول نظیر UV-Vis ، FT-IR ، XRD ، FE-SEM ، EDS وRaman مشخصه یابی شدند. نانوذرات دوفلزی Cu/Ag در فرایند شناسایی جیوه (II) به روش رنگ سنجی و فرآیند تخریب فتوکاتالیزوری رنگدانه های آلی تحت تابش لامپ مرئی مورد بررسی قرار گرفت. ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ محلول ﻧﺎﻧﻮذرات سنتزی در ﺣﻀﻮر محلول جیوه (II) از زرد ﺑﻪ صورتی نشان دهنده ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮذرات سنتزی در نقش حسگر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺼﺎوﯾﺮ FE-SEM ، ﺑﻌﺪ از اﻓﺰودن جیوه (II) ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮذرات سنتزی، ﺗﺠﻤﻊ ﻧﺎﻧﻮذرات را در حضور جیوه (II) ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. در فرآیند تخریب فتوکاتالیزوری کارایی نانوکامپوزیت Cu/Agx با مقادیر مختلف از Ag مورد بررسی قرار گرفت و فاکتورهای تاثیرگذار در آن بررسی شدند. نانوکامپوزیت Cu/Ag0.10 به عنوان فتوکاتالیزور بهینه انتخاب شد که با استفاده از این فتوکاتالیزور واکنش تخریب رنگدانه های متیل اورانژ و ایندیگوکارمین در مدت زمان 40 دقیقه انجام شد. در مرحله بعد، کارایی نانوکامپوزیت RGO/Cu/Ag در فرآیند احیا کاتالیزوری 4- نیتروفنول بوسیله سدیم بورهیدرید مورد بررسی قرار گرفت. نانوکامپوزیت سنتزی فعالیت کاتالیزوری خوبی در کاهش 4- ﻧﯿﺘﺮوﻓﻨﻮل به 4- آمینوفنول نشان داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژ ه های کلیدی: نانوذرات دوفلزی #Cu/Ag #RGO/Cu/Ag #عصاره پوست گریپ فروت #شناسایی جیوه (II) #تخریب فتوکاتالیزوری متیل ورانژ و ایندیگوکارمین #احیای کاتالیزوری 4- نیتروفنول.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)