پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
شهرزاد عیسوندرجبی [پدیدآور اصلی]، فاطمه مصدرالامور[استاد راهنما]
چکیده: در این تحقیق، پوست گردو اصلاح شده با پلی آنیلین به روش پلیمریزاسیون شیمیایی سنتز شد و کارایی آن برای حذف رنگ های آنیونی متیل اورانژ و کنگورد از سیستم های تک جزئی و دوجزئی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مشخصه یابی سطح جاذب تهیه شده با استفاده از تکنیک های FT-IR، FESEM، EDX و ولتامتری چرخه ای انجام گرفت. اثر پارامترهای مختلف همچون pH اولیه محلول، مدت زمان تماس، مقدار جاذب و غلظت اولیه رنگ بر روی میزان درصد حذف رنگ ها مورد مطالعه قرار گرفت. تعیین غلظت و میزان درصد حذف رنگ ها نیز در سیستم دوجزئی و شرایط مختلف آزمایشگاهی توسط روش اسپکتروفتومتری تفاضل نسبی انجام شد. همچنین مطالعات ایزوترم تعادلی و سینتیک جذب نشان داد که فرآیند جذب سطحی در هر دو سیستم تک جزئی و دوجزئی از مدل ایزوترم لانگمویر و مدل سینتیک شبه مرتبه دوم پیروی می کند. ماکزیمم ظرفیت جذب برای حذف رنگ های متیل اورانژ و کنگورد در سیستم تک جزئی به ترتیب برابر با 90/243 و 94/114 میلی گرم بر گرم به دست آمد؛ در حالیکه در سیستم دوجزئی مقدار این کمیت به 24/259 و 53/58 میلی گرم بر گرم تغییر یافت. پارامترهای ترمودینامیکی مانند ∆H، ∆S و ∆G نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که فرآیند جذب سطحی گرماگیر و خودبخودی است و با افزایش بی نظمی همراه است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: حذف رنگ #جذب سطحی #پوست گردو #پلی آنیلین #متیل اورانژ #کنگورد #حذف همزمان
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)