پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
محمد لندرانی [پدیدآور اصلی]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]، بهرام بهرامیان[استاد مشاور]
چکیده: در این پروژه، جاذب شیف باز- پلی وینیل کلراید- آهن (III) برای حذف متیل اورانژ که نوعی رنگ آنیونی است، تهیه شد. در ابتدا پلی وینیل کلراید (PVC) بر اثر برهمکنش با محلول غلیظی از اتیلن دی آمین، آمین دار شد و سپس PVC آمین دار شده با سالیسیل آلدهید برای قرار گرفتن گروه شیف باز روی بستر پلیمری، وارد واکنش شد. برای قرار گرفتن کمپلکس آهن، PVC اصلاح شده با نیترات آهن (III) وارد واکنش گردید. جاذب تهیه شده به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، آنالیز عنصری و طیف سنجی مادون قرمز (IR) مشخصه یابی شد. آزمایشات جذب سطحی برای حذف متیل اورانژ از محیط آبی توسط جاذب تهیه شده، انجام گرفت. تاثیر پارامترهای مختلف مانند pH محلول، مدت زمان تماس، مقدار جاذب، غلظت اولیه رنگزا، دما و همزدن محلول مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آنالیز جذب سطحی بدست آمده در دماهای مختلف نشان داد که الگوی جذب سطحی روی جاذب می تواند به طور دقیق توسط ایزوترم فروندلیچ توصیف شود، و همچنین پارامترهای ایزوترم جذب سطحی تعیین شدند. مشخص شد طبیعت فرآیند جذب سطحی گرماگیر است و پارامترهای ترمودینامیکی محاسبه شدند. سینتیک جذب سطحی از مدل شبه مرتبه دوم تبعیت می کند. مطالعات مقایسه ای نشان داد که ظرفیت جذب جاذب پیشنهاد شده 5 تا 6 برابر کربن فعال و 23 تا 24 برابر PVC اصلاح نشده می باشد. نتایج نشان می دهد که PVC اصلاح شده می تواند بعنوان یک جاذب موثر برای حذف رنگ آنیونی متیل اورانژ از پساب بکار رود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#PVC اصلاح شده #جذب سطحی #متیل اورانژ #ایزوترم فروندلیچ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)