پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
حکیمه حاجی حسین زاده [پدیدآور اصلی]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد مشاور]
چکیده: در مطالعۀ حاضر، پودر پوستۀ گردو به عنوان یک جاذب ارزان قیمت و در دسترس برای حذف رنگ بریلیانت گرین (BG) از محلول های آبی استفاده شد. برای این منظور پوست گردو آسیاب شده و در یک رنج مشخصی از اندازه ذرات الک شد. ابتدا پودر پوسته گردو در سدیم هیدروکسید یک مولار به مدت یک روز فعال شد. جاذب آماده شده با استفاده از اندازه گیری سطح جاذب، طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مشخصه یابی شد. اثر پارامتر های فیزیکی و شیمیایی مختلف مانند pH، مقدار جاذب، زمان تماس، غلظت اولیه رنگ، اندازه ذرات و دما مورد بررسی قرار گرفت. در مقادیر بهینه از پارامتر های فوق، بازده حذف بیش از %95 در زمان 10 دقیقه و مقدار جاذب 0/0400 گرم برای 100 میلی لیتر از رنگ با غلظت 50/0 میلی گرم بر لیتر در اسیدیته خنثی بدست آمد. معادلۀ سرعت ازسینتیک درجه دوم تبعیت می کند. نتایج آنالیز جذب سطحی بدست آمده در دماهای مختلف نشان داد که الگوی جذب سطحی روی جاذب می تواند به طور دقیق توسط ایزوترم فروندلیچ توصیف شود . همچنین پارامترهای ایزوترم جذب سطحی تعیین شدند. انرژی آزاد جذب (ΔG0 )، تغییرات آنتالپی (ΔH0) و آنتروپی (ΔS0) برای فهم طبیعت جذب محاسبه شدند. با توجه به مقادیر انرژی آزاد جذب مشخص گردید که فرایند جذب خود به خودی است. مقادیر ΔH0 و ΔS0 مثبت دلالت بر این دارد که فرایند جذب گرماگیر بوده و با افزایش بی-نظمی مولکول های رنگ در سطح جاذب همراه است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جاذب #جذب سطحی #بریلیانت گرین #ایزوترم فروندلیچ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)