پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
محبوبه طبری [پدیدآور اصلی]، آرزو عابدی[استاد راهنما]، کیومرث سیف پناهی شعبانی[استاد راهنما]، نیاز محمد محمودی [استاد مشاور]، سودابه سعیدی [استاد مشاور]
چکیده: پساب خروجی بسیاری از کارخانه ها و معادن حاوی مقادیر بالایی از فلزات سنگین سمی و آلاینده های آلی می باشد. تاکنون روش های فیزیکی و شیمیایی فراوانی برای حذف آلاینده های فلزی و آلی مورد استفاده قرار گرفته است که از بین آن ها جذب سطحی یک روش ساده و اقتصادی است. در این تحقیق امکان حذف آلاینده های آلی و فلزی با تولید نانوذرات بوکسیت مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا حذف رنگزا بازیک قرمز 46 و بازیک بنفش 10 از محلول آبی، حذف یون های فلزی Ni و Co از محلول آبی، حذف یون های Cu و Mn از پساب صنعتی با شناسایی عوامل تأثیر گذار بر رفتار حذف نظیر pH، دما، زمان تماس، غلظت آلاینده و مقدار جاذب بررسی شد و داده های حاصل از آزمایش با ایزوترم های لانگمویر، فروندلیچ، تمکین و مدل های سینتیکی شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم و نفوذ درون ذره ای مدل سازی شدند. نتایج نشان داد در تمام آزمایش ها با افزایش مقدار جاذب و کاهش غلظت اولیه آلاینده طی زمان تعادل که تقریبا 120 دقیقه است مقدار حذف آلاینده افزایش می یابد و پس از آن تا رسیدن به واجذب ثابت می ماند. راندمان حذف رنگزای بازیک قرمز 46 (در شرایط pH 5، دما C ˚21، غلظت رنگزا (بازیک قرمز46) ppm20 و مقدار جاذب g0/2) در واکنش گرماده، برابر با % 57/28 بدست آمد. در شرایط pH 6/5، دما C ˚21، ppm20 غلظت رنگزا بازیک بنفش 10، مقدار جاذب g0/2 راندمان حذف % 66/ 53 و واکنش گرماگیر بوده است. همچنین برای حذف فلزات سنگین در شرایط pH6/29 و دما C ˚20 و مقدار g 0/2 جاذب مقدار حذف Ni% 97/85، در همین شرایط دمایی و مقدار جاذب با pH 7 مقدار حذف Co % 97/09 بوده است. حذف یون های Cu و Mn از محلول دوتایی راندمانی حدود % 99/68 برای Cu و % 88/32 برای Mn بدست آمده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ایزوترم #سینتیک #جذب سطحی #نانو بوکسیت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)