پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
المیرا محسن پور [پدیدآور اصلی]، ناصر گودرزی[استاد راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد مشاور]
چکیده: چکیده در این مطالعه از هسته سنجد و ساقه گیاه شور به عنوان پسماندهای کشاورزی ارزان قیمت و در دسترس جهت حذف آلاینده‌های رنگی از پساب‌ها استفاده شد. هر دو جاذب پس از اصلاح شدن با محلول سدیم هیدروکسید با تکنیک‌های FT-IR(طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و EDX آنالیز و مشخصه‌یابی شدند. در مرحله‌ی بعدی کارایی هر دو جاذب اصلاح شده برای حذف همزمان رنگ‌های متیلن بلو و کریستال ویولت از محلول‌های آبی مورد بررسی قرار گرفت. تاثیر پارامترهای آزمایشگاهی همچون pH اولیه، غلظت اولیه رنگ‌ها، دوز جاذب، زمان تماس، دما و قدرت یونی بر راندمان حذف در محلول‌های تک و مخلوط‌های دوتایی تهیه شده از رنگ‌ها‌ی نامبرده مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج شرایط بهینه 7pH=، غلظت مخلوط رنگ 30 میلی‌گرم بر لیتر، مقدار جاذب 020/0گرم برای هسته سنجد و 025/0 گرم برای ساقه شور در دمای محیط تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده‌های جذب رنگ توسط هسته سنجد نشان داد، ایزوترم لانگمویر در سیستم تک جزئی و ایزوترم فروندلیچ در سیستم دو جزئی می‌تواند داده‌های تعادلی را به طور رضایت بخشی توضیح دهد. با استفاده از مدل لانگمویر حداکثر ظرفیت جذب mg/g 102 برای متیلن بلو و mg/g 126 برای کریستال ویولت محاسبه شد. برای توصیف داده‌های تعادلی ساقه شور نیز در سیستم تک جزئی از مدل فروندلیچ استفاده شد و در سیستم دو جزئی برای رنگ متیلن بلو از مدل لانگمویر و برای رنگ کریستال ویولت از مدل فروندلیچ استفاده شد. برای جاذب ساقه شور نیز حداکثر ظرفیت جذب mg/g 8/33 محاسبه شد. مطالعات سینتیکی نیز نشان داد که فرایند جذب هر دو رنگ از مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم پیروی می‌کند. پارامترهای ترمودینامیکی نیز تعیین شدند که با توجه به منفی بودن مقدار ∆G° خود به خودی بودن فرایند جذب سطحی تأیید شد. مثبت بودن ∆H° و ∆S° نیز به ترتیب بیانگرگرماگیر بودن فرایند جذب سطحی و افزایش بی نظمی در سطح مشترک جاذب و ماده جذب شونده بود. لازم به ذکر است که هر دو جاذب با استفاده از سود اتانولی و مایع ظرفشوئی بازیابی و مجددا استفاده شدند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: متیلن بلو #کریستال ویولت #حذف رنگ #هسته سنجد #ساقه شور #ایزوترم جذب سطحی #جذب سطحی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)