پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
عاطفه عسگری [پدیدآور اصلی]، ناصر گودرزی[استاد راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]
چکیده: چکیده در این پژوهش، ساقه‌ی گیاه تلخه که یک آفت کشاورزی، ماده‌ای ارزان و فراوان است، با استفاده از محلول سود اصلاح شد و به کمک تکنیک FT-IR (طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ) مشخصه یابی شد. سپس از آن در نقش جاذب برای حذف همزمان رنگ های کاتیونی متیلن بلو و کریستال وایولت از محلول‌های آبی استفاده شد. تاثیر عوامل مختلف مانند pH اولیه محلول، مقدار مصرفی جاذب، زمان تماس، غلظت اولیه رنگ ها و قدرت یونی محلول بر راندمان حذف این رنگ‌ها در سیستم های تک جزئی و دو جزئی بررسی شد و طبق این بررسی ها pH برابر با 7، مقدار جاذب 0.035 گرم، مدت تماس 10 دقیقه و غلظت اولیه ی رنگ ppm20 به ‌عنوان مقادیر بهینه انتخاب شدند. همچنین مطالعات انجام شده بر روی جاذب، نشان ‌داد که ایزوترم جذب فروندلیچ به‌خوبی توانایی توصیف داده‌های تعادلی را دارد و فاکتور شدت فروندلیچ برای دو رنگ متیلن بلو و کریستال وایولت در سیستم دو جزئی به ترتیب برابر با 27/1 و 23/1 می‌باشد. مطالعات سینتیکی فرآیند جذب نیز نشان دهنده‌ی آن بود که فرآیند جذب دو رنگ متیلن بلو و کریستال وایولت در هر سیستم تک جزئی و دو جزئی از سینتیک شبه مرتبه دوم تبعیت می‌کنند. پس از آن با مطالعه عوامل ترمودینامیکی، با توجه به منفی بودن مقدار ∆G° ، خود به خودی بودن فرایند جذب تایید شد. مثبت بودن مقدار ∆H° نیز گرماگیر بودن فرایند و مثبت بودن ∆S° ، افزایش بی نظمی در سطح مشترک جاذب و محلول را در طی این فرایند نشان ‌داد. در پایان این جاذب با استفاده از محلول 1/0 مولار سود در اتانول و مایع ظرفشویی بازیابی شد که راندمان حذف مایع ظرفشویی برای رنگ کریستال وایولت و رنگ متیلن بلو به ترتیب 90 و 91 درصد از خود نشان داد. راندمان حذف محلول سود در اتانول نیز 88 درصد برای رنگ متیلن بلو و 89 درصد برای کریستال وایولت بود. با توجه به نتایج، تا 4 بار دیگر نیز مورد استفاده‌ی مجدد قرار گرفت تا جایی که راندمان بازیابی یکی از رنگ ها به زیر 80 درصد رسید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: متیلن بلو #کریستال وایولت #حذف همزمان دو رنگ #گیاه تلخه #جاذب ارزان #روش EXRSM #روش مشتقی #روش PLS #ایزوترم جذب
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)