پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
رقیه طاهری [پدیدآور اصلی]، اسماعیل سلیمانی[استاد راهنما]
چکیده: سطح نانوذرات اکسید مس (II) به کمک دو اسید چرب (اسید استئاریک و اسید پالمیتیک) در کلروفرم و دمای اتاق اصلاح شد. نانوذرات اصلاح شده به وسیله طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، پراش پرتو ایکس (XRD) و آنالیز عنصری شناسایی تائید شد. سپس درجه چربی دوستی نانوذرات اصلاح شده و میزان پراکندگی آن ها در محیط های آلی بررسی گردید. سرانجام از نانوذرات اصلاح شده و اصلاح نشده CuO در نقش کاتالیزگر در تخریب رنگ متیل اورانژ (MO) استفاده گردید و با استفاده از طیف سنجی UV-Vis میزان جذب این محلول ها تعیین شد. نتایج جذب محلول نشان دهنده کاهش فعالیت فتوکاتالیزوزی نانوذرات اصلاح شده با اسید استئاریک بوده است. از ویژگی های اصلاح سطح نانوذرات اکسید مس به وسیله اسید-های چرب، پراکندگی خوب نانوذرات، سوسپانسیون پایدار در حلال تتراکلرید کربن، سازگاری مناسب با محیط آلی، کاهش انباشتگی و کلوخه شدن است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نانوذرات #اکسید مس (II) #اصلاح سطح #اسید استئاریک #اسید پالمیتیک #فتوکاتالیزوزی #متیل اورانژ #پراکندگی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)