پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
اکرم کریمی [پدیدآور اصلی]، مرتضی ایزدی فرد[استاد راهنما]، هادی عربشاهی [استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه مسئله ترابرد الکترون ها در دو نیمرسانایInN وAlN درحضور میدان های الکتریکی ضعیف با استفاده از حل معادله بولتزمن به روش برگشت پذیر مورد بررسی قرارگرفته است . نتایج این مطالعه نشان می دهد که درمیدان های الکتریکی ضعیف ( V/cm 104 ) ، تنها الکترون های واقع در دره مرکزیΓ در ترابرد الکترون ها سهیم می باشند و گذارهای بین دره ای و بین نواری وجود ندارد ، درحالیکه در میدان های الکتریکی قوی ،الکترون های واقع در دره های مجاور نیز در ترابرد الکترون ها شرکت می کنند و گذارهای بین دره ای و بین نواری نیز صورت می پذیرد . در واقع در میدان های الکتریکی قوی ، الکترون های واقع در دره مرکزیΓ می توانند انرژی لازم برای رفتن به دره های دیگر را کسب نمایند. در بررسی ساختارنواری و تأثیر آن برخواص ترابرد الکترون ها از نظریه کین ، استفاده شده است. همچنین در این کار پراکندگی های ناشی از فونون های آکوستیکی و اپتیکی قطبی ، پتانسیل تغییر شکل شبکه ، اثرپیزو الکتریک ، ناخالصیهای یونیزه نیز بررسی شده است . بستگی تحرک پذیری به دما و همچنین تراکم الکترون ها نیز در دو نیمرسانایInN وAlN مورد بررسی قرار گرفته است .
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ترابرد الکترون ها #معادله بولتزمن #روش برگشت پذیر #نظریه کین #پراکندگی ناشی از فونون های آکوستیکی و اپتیکی قطبی #پراکندگی ناشی از پتانسیل تغییر شکل شبکه #پراکندگی ناشی از اثرپیزوالکتریک #پراکندگی ناشی از ناخالصی های یونیزه #تحرک پذیری الکترون ها #گذار بین دره ای #گذار بین نواری .

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)