پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع دکتری > سال 1396
پدیدآورندگان:
لیلا نادری [پدیدآور اصلی]، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)[استاد راهنما]
چکیده: ویژگی های هسته های تغییر شکل یافته ی بدون تقارن محوری در قالب مدل بور که هسته های زوج-زوج و تغییر شکل یافته ی بیضی گون را توصیف می کند، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند. توابع پتانسیل مناسبی برای بررسی ویژگی های هسته های بدون تقارن محوری معرفی شده اند. حل های معادله ی ویژه مقداری هامیلتونی بور با انتخاب پتانسیل مناسب برای مطالعه و بررسی ویژگی های این هسته ها ارائه شده اند. این حل-ها برای نقاط بحرانی ای که در آن ها انتظار می رود گذار فاز شکلی در هسته های بدون تقارن محوری رخ دهد، انجام شده اند. مشاهده پذیرهای توصیف کننده ی این سیستم ها، طیف انرژی و آهنگ های گذار چهارقطبی الکتریکی، به دست آمده اند و با مقادیر تئوری و تجربی سایر مراجع مورد مقایسه قرار گرفته اند. گذار فاز شکلی در این هسته ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل هسته ای جمعی #مدل بور #هامیلتونی بور #هسته های بدون تقارن محوری #شدت گذار چهار قطبی الکتریکی #نقاط بحرانی #گذار فاز شکلی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)