پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
فرزانه جمالی [پدیدآور اصلی]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، مهدی محمدی¬ویژه [استاد مشاور]
چکیده: در اکتشافات ژئوفیزیکی رسیدن به تصویری دقیق از ویژگی های زیرسطحی، هدف برداشت است. به منظور دست یابی به این امر، عملیات ژئوفیزیکی مقاومت ویژه الکتریکی و قطبش القایی (IP) برای اکتشاف محل های کانی سازی سولفیدی و فلزی زیر سطحی انجام می گیرد. با توجه به شواهد کانی سازی در منطقه کبودان واقع در شهرستان بردسکن، ابتدا پی جویی ذخایر پلی متال به روش مقاومت ویژه الکتریکی و IP با 4 آرایه مستطیلی انجام، سپس 14 آرایه دوقطبی-دوقطبی، برای اکتشاف بی هنجاری-های تعیین شده برداشت و پارامتر های بارپذیری ظاهری و مقاومت ویژه ظاهری اندازه گیری شده است. پی جویی های صورت گرفته در منطقه، منجر به آشکار سازی چند ناحیه مستعد کانی سازی گردید. به منظور تعیین مقاومت ویژه حقیقی ساختار های زیر سطحی و تفسیر نتایج، مقاطع دو بعدی با نرم افزار RES2DINV تهیه شد و به کمک اطلاعات زمین شناسی مورد تفسیر قرار گرفت. سپس به منظور دست یابی به تصویری دقیق از کانی سازی زیر سطحی و دید کلی از توزیع کانی سازی در عمق، مدل سازی سه بعدی داده های برداشت شده توسط نرم افزار RES3DINV صورت گرفت و نتایج حاصل از این مدل-سازی با نرم افزار Voxler به نمایش در آمد. نواحی کانه زا در اکثر مناطق با بارپذیری بالا و همچنین مقاومت ویژه پایین تا متوسط شناسایی شد؛ که این امر را می توان به کانی سازی فلزی و حضور کانی های سولفیدی در مناطق کانی سازی نسبت داد. کانی سازی در بسیاری از این نواحی با روند تقریبی شرقی-غربی و همچنین با شدت های متفاوت مقاومت ویژه و IP مشخص شد؛ که ناشی از متفاوت بودن میزان عیار و همچنین نوع کانی سازی (توده ای و افشان) می باشد. اطلاعات زمین شناسی و حفاری های صورت گرفته در این منطقه، تفسیر های انجام شده را تأیید کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#قطبش القایی (IP) #مقاومت ویژه الکتریکی #ذخایر پلی متال #مدل سازی سه بعدی #آرایه مستطیلی #آرایه دو قطبی-دو قطبی #کبودان.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)