پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
مهدی دهقانیان [پدیدآور اصلی]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، مهدی محمدی ویژه [استاد مشاور]
چکیده: امروزه روش های ژئوفیزیکی به دلیل نتایج قابل‌قبول و هزینه کم و سرعت بالای اجرای آن ها کاربرد وسیعی در اکتشاف معادن فلزی دارا می باشند. فعالیت های اکتشافی در مقیاس های متفاوتی صورت می‌گیرند که در نهایت هدف آن ها تمرکز بر روی مناطقی است که پتانسیل کانسار شدن را دارند. محدوده مورد مطالعه در شمال روستای کبودان از توابع شهرستان بردسکن و در استان خراسان رضوی واقع می باشد. از نظر زمین-شناسی بخش قابل توجهی از محدوده را سازند تکنار تشکیل داده است. رخنمون وسیعی از سنگ های گرانودیوریتی و گرانیتی در غرب محدوده و همچنین رخنمون های کوچکی از سنگ های آهکی، اولترابازیک، توف، آندزیت، رادیولاریت، کنگلومرای کرمان در شمال محدوده مشاهده می شود. به‌منظور پی‌جویی ذخایر پلی متال از روش های ژئوفیزیکی مقاومت‌ویژه و قطبش القایی با ۶ آرایه مستطیلی و ۹ آرایه دوقطبی-دوقطبی در منطقه برداشت شد. نتایج برداشت ها با آرایه مستطیلی مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه، مناطق بی-هنجار یا رسانا که مستعد کانی سازی فلزی بودند، شناسایی شدند و سپس برداشت های مقاومت‌ویژه و قطبش القایی با آرایه دوقطبی-دوقطبی بر روی این مناطق بی هنجار انجام شد. به‌منظور تعیین مقاومت‌ویژه و بارپذیری ساختارهای زیرسطحی و تفسیر نتایج، داده های حاصل از برداشت با آرایه دوقطبی-دوقطبی مورد مدل سازی وارون قرار گرفته و مقاطع دوبعدی حاصل از مدل سازی وارون با نرم افزار Res2Dinv تهیه شد و به کمک اطلاعات زمین شناسی مورد تفسیر قرار گرفت. مناطق کانه زای فلزی با بارپذیری بالا و مقاومت‌ویژه پایین تا متوسط شناسایی شدند که این امر نشان‌دهنده حضور کانی های فلزی سولفیدی و غیر سولفیدی در مناطق مذکور است. البته در برخی نقاط به دلیل سیلیسی شدن مناطق کانی سازی، مقاومت ویژه این نواحی تا اندازه ای بالاتر بوده است. با توجه به برداشت های IP و مقاومت ویژه صورت گرفته در منطقه محدوده های شماره 3 و 5 از پتانسیل بالاتری نسبت به محدوده های 2، 4، 7 برخوردار هستند و دارای بیشترین اهمیت برای کانی سازی می باشند. با توجه به وجود سنگ های شیستی در محدوه های 6 و 8 بی هنجاری های IP و مقاومت ویژه ناشی از وجود سنگ های شیستی در منطقه بوده هر چند شواهدی از کانی سازی در این مناطق مشاهده می شود ولی از نظر کانی سازی از اهمیت بالایی برخودار نمی باشند. در نهایت با حفاری های اجرا شده بر روی پروفیل های ژئوفیزیکی به جز محدوده شماره 2 بی‌هنجاری های تعیین شده ناشی از حضور کانی های فلزی، مورد تأیید قرار گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: قطبش القایی (IP) #مقاومت‌ویژه الکتریکی #ذخایر پلی‌متال #آرایه مستطیلی #آرایه دوقطبی-دوقطبی #بردسکن.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)