پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
سید علی حسینی [پدیدآور اصلی]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]
چکیده: شناسایی و تعیین عمق و محل کانی سازی از مهمترین اهداف کارهای اکتشافی است که برای دستیابی به آن می توان از روش های متفاوت ژئوفیزیکی استفاده نمود. روش ژئوالکتریک که شامل IP و مقاومت ویژه می باشند، از بهترین روش ها برای شناسایی کانی سازی سولفیدی است. محدوده اکتشافی قانون در جنوب غرب شهر رفسنجان شواهد کانی سازی مس سولفیدی را در سطح نشان داده است. محدوده از لحاظ ساختاری در زون ماگمایی ارومیه- دختر واقع شده است و سنگ میزبان کانی سازی، سنگ های آتشفشانی- آذرآواری ائوسن با ترکیب آندزیت تا آندزیت بازالت، تراکی بازالت و توف می باشند. کانی سازی به صورت پراکنده در داخل حفرات و رگچه های ظریف در سنگ میزبان مشاهده شده است و شامل کانی های کالکوزیت، مالاکیت و مس خالص است. با توجه به مطالعات زمین شناسی و بررسی محدوده های کانی سازی در منطقه، به منظور کشف نواحی عمقی و جانبی بی هنجاری ها برداشت داده های IP و مقاومت ویژه در قالب 10 پروفیل با آرایه دوقطبی- دوقطبی و فواصل الکترودی 20 و 40 متر طراحی و انجام گرفت. بعد از برداشت، داده ها به روش وارون سازی هموار دوبعدی توسط نرم افزار RES2DINV پردازش شده و در نهایت مدل سازی انجام گرفت. سپس نتایج به دست آمده از مدل سازی با استفاده از اطلاعات رخنمون های سطحی زمین شناسی تعبیر و تفسیر گردید. مطالعات نشان می دهد، نواحی بی هنجار با مقادیر بارپذیری بالا و مقاومت ویژه متوسط تا بالا منطبق با کانی سازی بوده است. با توجه به مطالعات ژئوفیزیک و زمین شناسی 4 نقطه برای حفاری و تعیین عمق کانی سازی پیشنهاد شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: مس نوع مانتو #قطبش القایی(IP) #مقاومت ویژه الکتریکی #آرایه دوقطبی- دوقطبی #مدل-سازی وارون #قانون #رفسنجان.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)