پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
شراره ولی [پدیدآور اصلی]، علی نجاتی کلاته[استاد راهنما]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]
چکیده: امروزه روش‌های ژئوفیزیکی به‌طور گسترده در پی‌جویی و اکتشاف ذخایر معدنی به کار گرفته می‌شود. استفاده از دو یا چند روش اکتشافی در کنار یکدیگر و ترکیب آن‌ها با اطلاعات دیگری همچون مطالعات زمین شناسی، می‌تواند احتمال کشف و امکان دستیابی به مناطق امیدبخش را افزایش دهد. با توجه به شواهد کانی زایی فلزی و سولفیدی در منطقه موردمطالعه (محدوده اکتشافی پیرمردان)، استفاده از روش های مغناطیس هوابرد، قطبش القایی (IP) و مقاومت‌ویژه الکتریکی (Res) به‌منظور پی جویی و اکتشاف کانی سازهای احتمالی و انجام مطالعات زمین شناسی از اهمیت بالایی برخوردار است. محدوده موردمطالعه بخشی از نوار ولکانو-پلوتونیکی شمال ترود –چاه شیرین است؛ که به طول بیش از 60 کیلومتر در بخش شمالی جاده ترود –معلمان و غرب جاده ترود -شاهرود قرارگرفته است. پهنه ترود معلمان دارای رخساره‌های متعدد سنگ‌های ولکانیکی با ترکیبی از ریوداسیت تا پیروکسن آندزیت به‌صورت گدازه‌های ولکانیکی آگلومرا، برش‌های ولکانیکی، توف های ماسه‌ای همراه با رخساره‌هایی از زئولیت تظاهر دارند. کانی سازی قابل‌مشاهده در محدوده اکتشافی غالباً مالاکیت همراه با اکسید آهن به‌صورت رگه و رگچه ای می‌باشد. احتمالاً کانی سازی در ارتباط با گسلش در منطقه می‌باشد. در این پژوهش ابتدا از روش مغناطیس هوابرد برای مشخص نمودن روند و امتداد کانی‌سازی استفاده‌شده و سپس در مرحله پی‌جویی، برای شناسایی مناطق مستعد کانی زایی مس در گستره‌ی وسیعی از محدوده از آرایش مستطیلی که یکی از آرایش‌های متداول برای پی‌جویی و شناسایی اولیه در کارهای اکتشافی است، بهره گرفته شد. با توجه به شواهد زمین‌شناسی موجود در منطقه و وجود رخنمون‌ها، تعداد دو آرایه مستطیلی طراحی و اجرا شد. در مرحله بعد برای بررسی دقیق‌تر مناطق امیدبخش، تعداد سه پروفیل دوقطبی- دوقطبی برداشت شد. درانتها داده های قطبش‌القایی و مقاومت‌ویژه برداشت‌شده با استفاده از نرم افزارهای Res2DINV و ZondRes2D با روش‌های وارون سازی هموار دوبعدی مورد پردازش و مدل‌سازی قرارگرفت. و بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، تعداد هشت نقطه برای حفاری پیشنهاد شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#قطبش‌القایی (IP) #مقاومت‌ویژه الکتریکی #مغناطیس هوابرد #آرایه دوقطبی- دوقطبی #کانی‌‌سازی مس #ترود

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)