پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
آرش ربیعی صادق آبادی [پدیدآور اصلی]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، سوسن ابراهیمی[استاد مشاور]
چکیده: روش های ژئوفیزیکی از جمله روش های مناسبی هستند؛ که در پی جویی و اکتشاف ذخایر معدنی کاربرد وسیعی دارند. استفاده از دو یا چند روش اکتشافی در کنار یکدیگر و ترکیب آن ها با اطلاعات دیگری همچون مطالعات زمین شناسی، می تواند احتمال کشف و امکان دست یابی به مناطق امیدبخش را افزایش دهد. با توجه به شواهد کانی سازی فلزی و سولفیدی در منطقه مورد مطالعه (محدوه اکتشافی چومالو)، استفاده از روش های ژئوفیزیکی قطبش القایی (IP) و مقاومت ویژه الکتریکی به منظور پی جویی و اکتشاف کانی سازی های احتمالی و انجام مطالعات زمین شناسی از اهمیت بالایی برخوردار است. محدوده اکتشافی چومالو در 70 کیلومتری شمال غرب زنجان واقع شده است؛ که از نظر زمین-شناسی در کمان ماگمایی البرز- آذربایجان و در پهنه فلززایی طارم- هشتجین قرار دارد. سنگ میزبان کانی سازی، سنگ های آتشفشانی ائوسن و توده نفوذی مونزونیتی الیگوسن می باشند؛ که در اثر تزریق توده نفوذی، متحمل دگرسانی های هیدروترمال پروپیلیتیک- کربناته، سیلیسی و سیلیسی- آرژیلیک شده اند. کانی سازی در منطقه به صورت رگه ای، رگچه ای، توده ای، پراکنده و جانشینی بوده و از روند گسل ها و شکستگی ها تبعیت می کند و شامل گالن، اسفالریت، سروزیت، کالکوپیریت و پیریت می باشد. بر اساس نتایج مطالعات زمین شناسی انجام شده در این پژوهش، خصوصیات کانی سازی منطقه چومالو از نوع کانسارهای سرب و روی هیدروترمال می باشد. با توجه به مطالعات اولیه زمین شناسی و شواهد کانی سازی در منطقه، برداشت داده های IP و مقاومت ویژه ابتدا در قالب 4 شبکه با آرایه مستطیلی به منظور تعیین محدوده های بی هنجار و سپس در قالب 6 پروفیل با آرایه دوقطبی- دوقطبی به منظور اکتشاف محدوده های جانبی و عمقی این بی-هنجاری ها، طراحی و انجام شد. پی جویی های صورت گرفته در منطقه منجر به آشکارسازی چند بخش مستعد کانی سازی در منطقه گردید. سپس داده های IP و مقاومت ویژه برداشت شده با استفاده از نرم-افزارهای RES2DINV و ZondRes2D به روش وارون سازی هموار دوبعدی مورد پردازش و مدل سازی قرار گرفتند و نتایج حاصله بر اساس نتایج مطالعات زمین شناسی و اطلاعات به دست آمده از ترانشه ها، شـواهد معدنکـاری و رخنمون های سـطحی، تعبیر و تفسیر و اعتبارسنجی شدند. همچنین به منظور دست یابی به منظر بهتری از نواحی بی هنجار زیرسطحی از مدل سازی وارون هموار سه بعدی با استفاده از نرم افزار RES3DINV، استفاده شد. برای نمایش بهتر فضایی نتایج مدل سازی های دوبعدی و سه-بعدی، از نرم افزارهای Voxler و RockWorks نیز استفاده شده است. در نتیجه، یک بی هنجاری با راستای تقریبی شرقی- غربی در جنوب محدوده منطبق بر زون سیلیسی- برشی، و چند بی هنجاری با راستای تقریبی شمالی- جنوبی در شمال محدوده در ارتباط با شکستگی های نهشته های بازالتی گسترش یافته اند؛ که می توان آن ها را مرتبط با کانی سازی فلزی سرب و روی در منطقه دانست. نواحی بی هنجار با مقادیر بارپذیری بالا و مقاومت ویژه متوسط تا پایین مشخص شده اند. شایان ذکر است مقادیر بالای بارپذیری برای برخی از بی هنجاری های شمالی احتمالاً به علت وجود پیریت پراکنده در عمق باشد. در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده، 13 نقطه برای حفاری پیشنهاد شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دگرسانی هیدروترمال #کانی سازی رگه ای #قطبش القایی (IP) #مقاومت ویژه الکتریکی #آرایه دوقطبی- دوقطبی #چومالو #زنجان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)