پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
عاطفه قندهاری علویجه [پدیدآور اصلی]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، محمدرضا اخوان اقدم [استاد مشاور]، علیرضا عامری [استاد مشاور]
چکیده: تلفیق اطلاعات اکتشافی که دارای انواع گوناگونی می باشند همواره در شناسایی دقیق تر منابع معدنی، مسئله مهمی می باشد. هدف از این مطالعه پردازش و تفسیر داده های مغناطیس سنجی هوایی و مقاومت ویژه و قطبش القایی زمینی منطقه کلاته – رشم واقع در استان سمنان می باشد. با توجه به نقشه زمین شناسی 1:100000 کلاته رشم و اندیس های معدنی موجود در این منطقه از قبیل مـس، سـرب، روی و طلا، تفسیر داده های مغناطیس هوابرد در شناسایی مـحدوده های معدنی و وضعیت زمین شناسی منطقه نقش مهمی دارد چرا که مهم ترین داده فعلی این منطقه نقشه فوق الذکر است. پس از مطالعات اولیه و تهیه نقشه های مغناطیسی و رسانندگی الکتریکى از روی داده های ژئوفیزیک هوابرد توسط نرم افزار Oasis montaj شرکت Geosoft در منطقه کلاته رشم دامغان، دو محدوده بی هنجار به شکل کمان به دست آمد، که به منظـور شناسایی بی هنجاری های احتمالی، برداشت-های زمیـنی مقاومت ویژه و قطبش القایی انجام شد که در نتیجه، ابعاد هندسی بی هنجاری ها به ویژه تغییرات عمقی آن ها و نیز کیفیت آن ها از نظر مقدار سولفیدهاى فلزى مورد بررسی قرارگرفت. چهار پروفیل زمینی مقاومت ویژه و بارپذیری با آرایش قطبی – دوقطبی با فواصل الکترودی و گام برداشت 40 متر برای اکتشافات تکمیلی در منطقه برداشت شد. داده های حاصل از این چهار پروفیل توسط دو نرم افزار RES2DINV و ZondRes2d، مدل سازی و مقاطع حاصل به کمک اطلاعات زمین-شناسی و نتایج برداشت های ژئوفیزیک هوابرد تفسیر شد. در نهایت دو محدوده با بارپذیری بالا جهت حفاری، یکی بر روی پروفیل P2E و دیگری به صورت قائم بر روی پروفیل P4E پیشنهاد گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مغناطیس هوابرد #قطبش القایی #مقاومت ویژه #آرایه قطبی – دو قطبی #آرایه دوقطبی – دوقطبی #نرم-افزار ZondRes2d #مس پورفیری #کلاته رشم.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)