پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
مرضیه قربانی [پدیدآور اصلی]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]
چکیده: امروزه با استفاده از فنّاوری‌های پیشرفته اکتشاف و ارزیابی ذخایر با انجام محاسبات و مدل‌سازی‌ها موجب کاهش هزینه و وقت، بهبود میزان موفقیت شده و می‌توانند صدها و حتی کیلومترها زیر سطح زمین را ببینند. اطلاعات اکتشافی موجب شناسایی دقیق‌تر و با اطمینان بیشتر منابع معدنی می‌شود و از این نظر، مسئله‌ای حائز اهمیت است. هدف از مطالعه حاضر، پردازش و تفسیر داده‌های مغناطیس‌سنجی هوایی و مقاومت‌ویژه و قطبش‌القایی در منطقه هیرد ۳: واقع در بخش خوسف در استان خراسان جنوبی می‌باشد. در این پژوهش با انجام پردازش و تفسیر داده‌های ژئوفیزیکی به روش‌های مذکور در بالا، مناطق امیدبخش احتمالی تعیین شده و با بررسی نتایج ژئوفیزیکی در این مناطق امیدبخش احتمالی، نقاط بهینه برای عملیات حفاری معرفی می‌گردد. در این راستا، ابتدا داده‌های مغناطیس‌سنجی هوایی که بر روی پروفیل‌هایی با فواصل ۷.۵ کیلومتر برداشت‌شده‌اند، با استفاده از نرم‌افزار Oasis Montaj ساخت شرکت Geosoft مدل‌سازی و تفسیر شده و سپس مناطق با توده‌های نفوذی و مغناطیسی مشخص‌شده است. سپس به منطور شناسایی بی‌هنجاری‌های احتمالی و بررسی تغییرات عمقی برداشت‌های مقاومت‌ویژه و قطبش‌القایی انجام شد. برداشت داده‌های مقاومت‌ویژه و قطبش‌القایی در طول ۸ پروفیل انجام شده است. پروفیل‌های برداشت به‌موازات هم بوده و در راستای N80E طراحی‌شده‌اند. داده‌های مقاومت ویژه و قطبش‌القایی در طول این ۸ پروفیل با آرایه دوقطبی ـ دوقطبی برداشت‌شده‌اند. در ادامه داده‌های مقاومت ویژه و قطبش‌القایی توسط نرم ‌افزار Res2Dinv مدل‌سازی شده و مقاطع حاصل از مدل‌سازی وارون به کمک اطلاعات زمین‌شناسی و نتایج برداشت ژئوفیزیک هوابرد تفسیر شده‌اند. عمق و محل احتمالی کانی‌سازی طلا شناسایی شده و به منظور تأیید این نتایج و مطالعات بیشتر حفاری‌های اکتشافی پیشنهاد گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: هیرد ۳ #مغناطیس‌سنجی هوایی #روش قطبش‌القایی #روش مقاومت‌ویژه #مدل‌سازی آرایه دوقطبی - دوقطبی #نرم‌افزار Res2Dinv
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)