پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
کوثر زحمتی [پدیدآور اصلی]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، مهدی محمدی ویژه [استاد مشاور]، محمد رضا اخوان اقدم [استاد مشاور]
چکیده: چکیده ژئوفیزیک هوابرد ابزاری پرقدرت و ارزشمند در شناسایی و بررسی ساختارهای زمین شناسی می باشد که نواحی با وسعت زیاد را با سرعت بیشتر و در زمان کمتر پوشش می دهد. در ژئوفیزیک اکتشافی، شناسایی مناطق بی-هنجاری به ویژه شناسایی مناطق کانی سازی سولفیدی با استفاده از روش های مقاومت ویژه و IP بسیار کاربردی می باشد. در این تحقیق با علم به اینکه به روش مستقیم نمی توان به اکتشاف طلا پرداخت، با توجه به زمین-شناسی منطقه و مغناطیس سنجی هوابرد و روش های ژئوالکتریکی (مقاومت ویژه و IP)، به شناسایی مناطق با کانی سازی سولفیدی که همراه با کانه زایی طلا می باشد، پرداخته می شود. ناحیه معدنی هیرد در استان خراسان جنوبی و در فاصله 140 کیلومتری جنوب شهر بیرجند واقع شده است. این محدوده در حاشیه شرقی بلوک لوت جای گرفته است. توده های نفوذی پس از ائوسن عامل کانه زایی در این منطقه می باشند که دگرسانی های زیادی را به همراه داشته است. در واقع نفوذ توده های نفوذی گرانیتی، گرانودیوریتی و دیوریتی در سنگ های آتشفشانی ائوسن باعث ایجاد دگرسانی های مختلف و تشکیل نواحی مستعد کانی زایی همراه با سولفیدها شده است. در پایان نامه حاضر در ابتدا به بررسی داده های مغناطیس هوابرد با استفاده از نرم افزار Oasis montaj پرداخته شد. با توجه به زمین شناسی محدوده و نوع توده نفوذی، بی هنجاری های مغناطیسی با شدت های مختلف ظاهر شد. بی هنجاری با شدت میدان مغناطیسی متوسط که ناشی از نفوذ توده نفوذی گرانیت و گرانودیوریت در واحدهای شیل های سیلیسی شده و توف می باشد به عنوان ناحیه محتمل کانه زایی شناسایی شد. در ادامه به پی-جویی ژئوالکتریکی کانی های سولفیدی همراه با طلا با استفاده از آرایه مستطیلی پرداخته شد. در این محدوده ابتدا برداشت مقاومت ویژه و IP با استفاده از آرایه مستطیلی با خط جریان 800 متر، فواصل پروفیلی 50 متر و فاصله ایستگاهی 20 متر انجام شد. نقشه های هم مقدار بارپذیری و مقاومت ویژه حاصل از آن ترسیم و در نهایت 4 محدوده جهت برداشت با آرایه دوقطبی- دوقطبی معرفی شد. در انتها تعداد 5 پروفیل با آرایه دوقطبی- دوقطبی و با فواصل الکترودی 20، 40 و 60 متر و پرش 20 متر اجرا گردید. داده های مقاومت ویژه و بارپذیری حاصل از برداشت با آرایه دوقطبی-دوقطبی با استفاده از نرم افزارهای Res2dinv و Zondres2d به صورت دوبعدی مدل-سازی شدند و مناطق احتمالی کانی زایی که منطبق بر مناطق با بارپذیری بالا و مقاومت ویژه متوسط تا پایین هستند، شناسایی شدند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژگان کلیدی: مقاومت ویژه #قطبش القایی (IP) #دوقطبی-دوقطبی #مغناطیس سنجی #طلا #هیرد.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)