پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
احسان خان محمدی [پدیدآور اصلی]، محمد محمد‌زاده [استاد راهنما]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]
چکیده: شناسایی مناطق بی هنجاری به روش های مختلف اکتشافی، هدف عمده اکتشاف مواد معدنی است. روش های ژئوفیزیکی از جمله روش های مهم اکتشافی هستند، که در بین آن ها روش های مقاومت-ویژه و قطبش القایی (IP)، روش های ژئوفیزیکی مناسبی برای پی جویی و اکتشاف کانسار های فلزی سولفیدی محسوب می شوند. برداشت های ژئوفیزیکی به روش های مقاومت ویژه و IP در این تحقیق، در شمال استان مرکزی و جنوب شهرستان مأمونیه انجام شد. این برداشت ها به منظور شناسایی و اکتشاف مس در محدوده مذکور صورت گرفت. قرار گیری این محدوده در کمربند ماگماتیسم ارومیه دختر و اندیس های مس در مجاورت محدوده، دگرسانی و مشاهده کانی سازی در سطح نشان از کانی سازی وسیع مس در منطقه دارد. در قسمت هایی از محدوده مورد مطالعه، اثراتی از کانی سازی مس و آهن به همراه زون هایی از دگرسانی های پتاسیک، پروپیلیتیک، سرسیت، آرژیلیک و کلریت مشاهده می شود. انتظار می رود که مطالعات ژئوفیزیک در این محدوده بتواند واحدهای زمین شناسی موجود را از هم تفکیک کرده و اطلاعات ارزشمندی از کانی سازی در عمق در اختیار ما قرار دهد. به منظور شناسایی مناطق امید بخش عملیات برداشت ژئوفیزیکی با روش IP و مقاومت ویژه الکتریکی در 1171 نقطه در محدوده مورد مطالعه، انجام شد. در این راستا سه پروفیل شمالی- جنوبی و با فاصله الکترودی 20 متر و طول هر یک 640 متر با آرایه های دوقطبی- دوقطبی و قطبی- دوقطبی طراحی و اجرا گردید تا روند بی هنجاری های احتمالی در عمق شناسایی شود. به منظور تعیین مقاومت ویژه و بارپذیری واقعی ساختار های زیرسطحی، پردازش و مدل سازی داده ها با کمک نرم افزارهای RES2DINV و ZONDRES2D انجام پذیرفت. مدل سازی وارون دو بعدی داده-ها به صورت هموار انجام شد. از مدل سازی آرایه ترکیبی نیز که تلفیق آرایه های دوقطبی- دوقطبی و قطبی- دوقطبی است؛ به منظور دقت بیشتر استفاده شد. همچنین مشاهدات صحرایی در حین برداشت جهت تفسیر نتایج مورد استفاده قرار گرفت و نتایج حاصل از مدل سازی با نرم افزار ROCKWORKSبه نمایش درآمد. نتایج حاصل با استفاده از سایر اطلاعات موجود معدنی و زمین‌شناسی منطقه نیز مورد تفسیر قرار گرفت؛ تا محل‌های کانی سازی شده با جزئیات بیشتری مورد شناسایی قرار گیرند و عمق و ابعاد کانی سازی در قسمت های مختلف تعیین شوند. بر اساس نتایج بدست آمده زون های کانی سازی مس، دارای بارپذیری بالا و مقاومت ویژه بالا تا متوسط می-باشند. از سه پروفیل مطالعه شده پروفیل D از دو پروفیل دیگر نتایج بهتری داشت. زیرا در این پروفیل، سه بی هنجاری شناسایی شد که به نظر می رسد بی هنجاری های شناسایی شده دارای پیوستگی باشند و در عمق های بیشتر شدت بی هنجاری افزوده می شود و احتمال دارد در عمق بیشتر از حداکثر عمق بدست آمده از مدل سازی (96 متر) بی هنجاری گسترش پیدا کرده باشد. از بی هنجاری های شناسایی شده در این پروفیل، احتمالاً بی هنجاری میانی پروفیل اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا این بی هنجاری از عمق تقریبی 17 متر شروع شده و شدت بارپذیری بالاتری نسبت به بقیه بی هنجاری ها دارد. با شناسایی مناطق امید بخش منطقه، محل های مناسب برای انجام حفر گمانه های اکتشافی معرفی و پیشنهاد شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اکتشاف مس #قطبش القایی (IP) #مقاومت ویژه الکتریکی #آرایه دوقطبی- دوقطبی #آرایه قطبی- دوقطبی #آرایه ترکیبی #ساوه.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)