پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
عاطفه نادری [پدیدآور اصلی]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، حسن ریاحی [استاد مشاور]
چکیده: امروزه استفاده از روش های ژئوفیزیکی برای اکتشاف کانسارهای فلزی و غیرفلزی امری متداول است. در این میان روش های قطبش القایی (IP ) و مقاومت ویژه الکتریکی(RS ) به منظور شناسایی و اکتشاف مناطق کانی سازی فلزی و سولفیدی پراکنده، جایگاه ویژه ای دارند. برداشت های ژئوفیزیکی به روش های مقاومت ویژه و IP در این تحقیق، در منطقه بنوید استان یزد انجام شد. این برداشت ها به منظور شناسایی واکتشاف مس در محدوده مذکور صورت گرفت. در قسمت هایی از محدوده مورد مطالعه اثراتی از کانی سازی مس وآهن در نتیجه تأثیر محلول های هیدروترمال بر روی سنگ های داسیتی واحد مورد مطالعه ودگرسانی آن ها دیده می شود. همچنین رخنمون های وسیع از کالکوسیت، کالکوپیریت، کوولیت و بورنیت می تواند گویای کانی سازی قابل توجهی در منطقه باشد. به منظور شناسایی مناطق امید بخش عملیات ژئوفیزیکی با روش IP و مقاومت ویژه الکتریکی در محدوده مورد مطالعه انجام شد. در این راستا سه پروفیل مورب ( شمال غربی- جنوب شرقی ) و با فاصله الکترودی 20 متر با آرایه دوقطبی- دوقطبی طراحی و اجرا گردید. سپس مدل‌سازی وارون دوبعدی داده‌های مقاومت ویژه و IP توسط نرم‌افزار های RES2DINV و ZONDRES2D انجام گردید. با استفاده از اطلاعات زمین‌شناسی، مقاطع حاصل از مدل‌سازی وارون توسط نرم‌افزارهای یاد شده بر روی داده‌های مقاومت ویژه و IP تفسیر شدند. با توجه به نتایج به‌دست آمده زون های کانی سازی مس، دارای بارپذیری بالا و مقاومت ویژه بالا تا متوسط می باشند. در آخر با شناسایی مناطق امید بخش منطقه جهت بررسی های بیشتر، محل های مناسب برای انجام حفر گمانه های اکتشافی معرفی وپیشنهاد شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: اکتشاف مس #قطبش القایی (IP) #مقاومت ویژه #آرایه دوقطبی- دوقطبی #بنوید
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)