پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
زهره باقری کارگر [پدیدآور اصلی]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]
چکیده: یکی از مراحل مهم در اکتشاف ذخایر معدنی، شناسایی مناطق هدف است. روش های پلاریزاسیون-القایی و مقاومت ویژه، روش های مناسبی به منظور پی جویی و اکتشاف کانی سازی سولفیدی می-باشند. منطقه دره اشکی به عنوان منطقه مورد مطالعه، یکی از 9 کانسار شناخته شده منطقه بزرگ موته به وسعت 150کیلومتر مربع است. با توجه به شواهد کانی سازی سولفیدی در منطقه دره-اشکی، عملیات ژئوفیزیکی با چهار پروفیل مستطیلی با فواصل بین پروفیلی 50 متر و بین ایستگاهی 20 متر انجام شد. به منظور بررسی مناطق امیدبخش در نقشه مستطیل ها، تعداد چهار پروفیل دوقطبی- دوقطبی طراحی و اجرا گردید تا روند آنومالی های احتمالی در عمق بررسی گردد. تفسیر داده های حاصل از پروفیل های دوقطبی – دوقطبی با استفاده از نرم افزار RES2DINV انجام گرفت. همچنین، برای نمایش سه بعدی داده های IP و مقاومت ویژه از نرم افزار Voxler استفاده شد. با مقایسه نتایج حاصل از تفسیر پروفیل های مستطیلی و پروفیل های دوقطبی - دوقطبی، مناطق کانی سازی سولفیدی و در نتیجه زون های احتمالی طلادار در منطقه شناسایی و بر اساس این نتایج، سه محل مناسب برای حفاری معرفی شده است.یک نقطه حفاری روی پروفیل D01 با عمق 30 متر و دو نقطه حفاری روی پروفیل D02 با عمق 60 متر و 70 متر پیشنهاد شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل سازی #پروفیل زنی #اکتشاف طلا #مقاومت ویژه #پلاریزاسیون القایی #آرایه دوقطبی – دوقطبی #دره اشکی.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)