پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
فریدون شریفی [پدیدآور اصلی]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]
چکیده: با توجه به اهمیت و کیفیت بالای آب های کارستی در تأمین آب مورد نیاز کشور ، بویژه در شهر شاهرود، در این تحقیق سعی شده است تا آب های کارستی در منطقه غرب شاهرود (تپال) شناسایی و مورد اکتشاف قرار گیرد. به همین منظور در این تحقیق از ترکیب نتایج روش های سونداژزنی قائم الکتریکی (VES) و پروفیل زنی مقاومت ویژه استفاده شده است. در منطقه مذکور، برداشت های سونداژزنی به تعداد 10 سونداژ (S01 تا S10) با استفاده از آرایه شلومبرژه با فاصله الکترودی حداکثر 500 متر و نیز برداشت های پروفیل زنی به تعداد 4 پروفیل (P01 تا P04) با طول حداکثر 4 کیلومتر و با استفاده از آرایه دوقطبی- دوقطبی با فاصله الکترودی 75 متری و گام های 8، صورت گرفت. سپس مدل‌سازی و تفسیر یک بعدی (1-D) سونداژها با استفاده از نمودارهای استاندارد، نمودارهای کمکی و نرم افزار IX1D و مدل‌سازی و تفسیر دوبعدی (2-D) پروفیل ها با استفاده از نرم افزار Res2DINV انجام شد. نتایج تفسیر حاکی از پتانسیل حضور زون آبدار در محل سونداژهای S02، S03، S04، S05 و S08 و همچنین در مناطقی از پروفیل های P01، P02 و P03 می باشد و نتایج تفسیر در هر دو روش انطباق و همخوانی بالایی با هم دارند. در نتیجه تفسیر داده های برداشت شده در هر دو روش و ترکیب نتایج حاصل، زون های احتمالی آبدار در منطقه شناسایی و بر اساس این نتایج، محل های مناسب برای حفاری، دو محل D1 و D2 که در ادامه بر روی نقشه های مربوطه نشان داده شده اند، به منظور بهره برداری از آب های کارستی معرفی شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل سازی #سونداژزنی قائم الکتریکی (VES) #پروفیل زنی مقاومت ویژه #کارست #آرایه شلومبرژه #آرایه دوقطبی- دوقطبی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)