پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
نادر مطاعی [پدیدآور اصلی]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، حسن ریاحی [استاد مشاور]
چکیده: یکی از مراحل مهم در اکتشاف ذخایر معدنی، شناسایی مناطق هدف است. روش‌های قطبش القایی(IP) و مقاومت ویژه، روش‌های مناسبی به‌منظور پی‌جویی و اکتشاف کانیسازی های سولفید فلزی می‌باشند. در این تحقیق یک محدوده اکتشافی در ۵ کیلومتری شمال شرق خرانق در نزدیکی روستای نفیس آباد از توابع شهرستان اردکان در استان یزد مورد استفاده قرارگرفته است. با توجه به شواهد کانی سازی سولفیدی مس در منطقه خرانق، عملیات ژئوفیزیکی با طراحی یک برداشت IP و مقاومت ویژه با استفاده از آرایش مستطیلی انجام شده که در نتیجه مناطق امیدبخش کانی سازی در منطقه مورد نظر تعیین شده است. به‌منظور بررسی مناطق امیدبخش در نقشه حاصل از برداشت سه پروفیل دوقطبی- دوقطبی با فواصل الکترودی ۱۰ و ۲۰ متری مستطیلی، طراحی و اجرا شده؛ تا روند آنومالی‌های احتمالی در عمق بررسی گردد. تفسیر داده‌های حاصل از پروفیل‌های دوقطبی- دوقطبی با استفاده از نرم‌افزار RES2DINV انجام شده است. با مقایسه نتایج حاصل از تفسیر پروفیل‌های مستطیلی و پروفیل‌های دوقطبی- دوقطبی، مناطق کانی سازی سولفیدی و درنتیجه زون‌های احتمالی در منطقه شناسایی شده که شامل سه توده با بارپذیری بالا در مقطع DD100S و سه توده با بارپذیری بالا در مقطع DD200S است و بر اساس این نتایج، چهار محل مناسب برای حفاری معرفی‌شده است. دونقطه حفاری روی پروفیل DD200S با عمق‌های ۲۰ و ۳۰ متر و دو نقطه حفاری روی پروفیل DD100S با عمق‌های ۳۰ و ۴۰ متر پیشنهاد شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل‌سازی #پروفیل زنی #اکتشاف مس #مقاومت ویژه #قطبش القایی (IP) #آرایه دوقطبی- دوقطبی #خرانق #نفیس آباد #یزد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)