پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
علی بهرامی [پدیدآور اصلی]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]
چکیده: ژئوفیزیک از شاخه‌های اصلی علوم زمین است، که به مطالعه کمی خواص فیزیکی زمین با روش-های مختلف می‌پردازد. از اهداف اصلی روش های مختلف ژئوفیزیکی به دست آوردن تصویری از ساختار های زیر سطحی می باشد. از جمله این روش ها، روش های مقاومت ویژه الکتریکی و الکترومغناطیس است؛ که از روش های پرکاربرد و شناخته شده می باشد. روش مقاومت ویژه به طور مؤثری در آشکارسازی آب های زیرزمینی و تعیین محل قنات ها مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق به منظور شناسایی محل قناتی واقع در حوالی شهر مجن، 3 پروفیل مقاومت ویژه به طور عمود بر راستای این قنات برداشت شد. برداشت داده های پروفیل زنی مقاومت ویژه با آرایش الکترودی ونر و با سه فاصله الکترودی مختلف انجام گرفت. مدل های معکوس دو بعدی داده های مقاومت ویژه، محل قنات را به خوبی با مقاومت ویژه پایین نشان داد. همچنین مدل سازی سه بعدی داده های مقاومت ویژه نیز محل قرار گیری قنات در عمق و کوره قنات را به خوبی با مقاومت ویژه پایین به تصویر کشید. یکی از معتبرترین دستگاه های برداشت داده های الکترومغناطیس حوزه فرکانس، به منظور به نقشه درآوردن هدایت یا رسانندگی الکتریکی اهداف زیرسطحی، سیستم EM34-3 می باشد. بدین منظور برداشت داده های پروفیل زنی الکترومغناطیسی با استفاده از سیستم مذکور با دو حالت آرایش حلقه-ها به صورت دو قطبی های قائم و افقی در طول 9 پروفیل عمود بر راستای قنات انجام گرفت. داده-های برداشت شده به صورت مقادیر رسانندگی الکتریکی بر حسب فاصله جدایش های متفاوت بین حلقه های فرستنده و گیرنده ثبت شد. پس از مدل سازی داده های برداشت شده، محل قنات با رسانندگی بالا شناسایی شد. همچنین در این مقاطع، نفوذ آب قنات به محیط اطراف نیز مشهود بود. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که سرعت برداشت، زمان و نیروی انسانی مورد نیاز روش الکترومغناطیس به مراتب کمتر از روش مقاومت ویژه می باشد؛ ولی قدرت تفکیک روش مقاومت ویژه به دلیل کوچک بودن فاصله الکترودی و برداشت داده از اعماق نزدیک سطح بیشتر است و جزئیات را بهتر نشان می دهد. اما به طور کلی نتایج همخوانی مناسبی دارند و هر دو روش، قنات را با رسانندگی بالا نشان می دهند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#قنات #روش های الکترومغناطیسی (EM) #سیستم EM34-3 #روش پروفیل زنی مقاومت ویژه #آرایه ونر #مدل سازی #آب زیرزمینی #مجن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)