پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
مینو احمدی [پدیدآور اصلی]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، علی مرادزاده[استاد راهنما]، مهدی زارعی [استاد مشاور]
چکیده: یکی از روش های ژئوفیزیکی برای اکتشاف کانسارهای فلزی مانند مس، روش های الکترومغناطیسی است. روش های الکترومغناطیس (EM) به تغییرات خواص الکتریکی مواد زیرسطحی حساس بوده و قادر به تعیین نواحی با رسانندگی الکتریکی شاخص می باشند. در این تحقیق هدف برداشت، مدل سازی و تفسیر داده های EM با ابزارهای EM34-3 و روش های الکترومغناطیس با فرکانس پایین (VLF) برای اکتشاف مس در ناحیه ای از شهرستان میامی، استان سمنان می باشد. به همین منظور برداشت داده ها بر روی 3 پروفیل به نام های P01، P02 و P07 با امتداد تقریبی شرقی- غربی و یک پروفیل به نام P06 به منظور کنترل پروفیل های قبلی با امتداد تقریبی شمالی- جنوبی انجام شد. برداشت های EM34-3 با دو آرایه حلقه های فرستنده و گیرنده افقی (دوقطبی قائم) و حلقه های قائم (دوقطبی افقی) انجام شده است. نتایج مدل سازی وارون داده های دستگاه EM34-3 و داده های VLF و نمایش سه بعدی مقاطع حاصل از مدل-سازی وارون آنها سه روند کانی سازی احتمالی مس پورفیری را به صورت تقریبی شمالی- جنوبی در سنگ میزبان بازالتی نشان می دهند. نتایج نشان می دهد سه زون کانی سازی احتمالی مس در پروفیل P01 در فاصله های 0 تا 20، 60 تا 120 و 140 تا 170 متری مبدا پروفیل و نیز سه زون کانی سازی احتمالی مس در پروفیل P02 در فواصل 0 تا 10، 20 تا 60 و 60 تا 80 متری مبدا پروفیل مشاهده می شوند. هم چنین پروفیل P07 دارای دو زون کانی سازی احتمالی مس در فواصل 5 تا 70 و 80 تا 110 متری مبدا پروفیل می باشند. شایان ذکر است در تمام طول پروفیل P06 زون های آنومال با رسانندگی پایین در عمق تقریبی 10 متر موجود می باشند. در آخر به منظور تفسیر بهتر، نتایج حاصل از وارون سازی داده های فوق با نتایج حاصل از مدل سازی وارون داده های IP و RES که قبلاٌ در منطقه در امتداد دو پروفیل برداشت شده است، مقایسه شده است. مقایسه نتایج مدل سازی داده ها نشانگر قدرت تفکیک بالاتر روش های IP و مقاومت ویژه برای اعماق بیشتر از 40 متر است
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کانسار مس #داده های VLF و EM34 #داده های IP و مقاومت ویژه #زون های کانی سازی #مدل سازی وارون

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)