پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
فرزین امیرخانی شیراز [پدیدآور اصلی]، علی مرادزاده[استاد راهنما]، فرامرز دولتی ارده جانی (استاد مدعو)[استاد راهنما]، علیرضا عرب امیری[استاد مشاور]
چکیده: آلودگی ناشی از مواد باطله کارخانه زغالشویی البرز شرقی مشکلات زیست محیطی زیادی را ایجاد نموده است. اکسید شدن پیریت موجود در باطله حاصل از شستشوی زغال در معرض اکسیژن هوا و رطوبت، باعث تولید زهاب اسیدی معدن (AMD) می شود. فرآیند اکسایش پیریت باعث تغییر در هدایت الکتریکی سنگ های در برگیرنده و آب زیرزمینی می شود، بنابر این روش های ژئوفیزیک الکترومغناطیسی و الکتریکی می توانند به طور موثر جهت به نقشه در آوردن زون های آلوده شده بکار روند. در تحقیق حاضر، روش الکترومغناطیسی با فرکانس خیلی پایین (VLF) بر روی 11 پروفیل به موازات هم در راستای تقریباً شرقی- غربی و 2 پروفیل در راستای تقریباً شمالی- جنوبی در پایین دست محل انباشت باطله ها جهت شناسایی زون های آلوده احتمالی و توزیع آنها در سفره آب های زیرزمینی برداشت شد. تفسیر کیفی داده های به دست آمده با استفاده از فیـلتر فریزر و کاروس- هجلت انجام شده است. تفسیر کمی داده های VLF با استفاده از معکوس سازی داده های تیپر صورت گرفته است. نتایج حاصل از تفسیر روش VLF زون های آلوده احتمالی با مقاومت ویژه کمتر از 25 اهم متر را از عمق متـوسط تا عمق بیش از 40 متر به ویژه در سمت شـرق ناحیه برداشـت نشان می دهند. در ادامه جهت مطالعـات بهتر، 7 پروفیل با دستگاه EM34-3 به عنـوان یکـی دیـگر از روش های اندازه گیـری داده های الکترومغناطیسی منطبق بر پروفیل های روشVLF برداشت گردیده و مدل های معکوس دو بعدی و شبه سه بعدی داده های حاصل مورد تفسیر قرار گرفت. علاوه بر آن، 2 پروفیل با روش مقاومت ویژه در راستای پروفیل های EM34-3برداشت گردید. مدل های دو بعدی روش EM34-3 نیز در برخی از پروفیل ها زون های آلوده احتمالی در عمق بیش از 45 متر با گسترش بیشتر در سمت شرق را نشان می دهند که با نتایج حاصل از مدل شبه سه بعدی همخوانی مناسبی دارد. نتایج مدل سازی های حاصل از سه روش زون های آلوده احتمالی به صورت پراکنده با مقاومت ویژه کمتر از 50 اهم- متر را عمدتاً در عمق بیش از 30 متر در پایین دست محدوده مورد مطالعه نشان می دهند. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که با دور شدن از محل انباشت باطله ها از سمت شمال به جنوب (جهت حرکت جریان آب های سطحی) از میزان آلودگی احتمالی کاسته شده است. نتایج حاصل با مطالعات ژئوشیمی، هیدروژئوشیمی و ژئوفیزیکی قبلی انجام شده همخوانی مناسبی را نشان می دهند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آلودگی زیست محیطی #زهاب اسیدی معدن #محل انباشت باطله #کارخانه زغالشویی البرز شرقی #روش الکترومغناطیس VLF #روش الکترومغناطیس EM34-3 #مدل سازی معکوس.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)