پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
سید حسین موسوی [پدیدآور اصلی]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]
چکیده: روش‌های اکتشافی به دو دستة روش‌های مستقیم و غیر‌مستقیم تقسیم می‌شوند. روش‌های ژئوفیزیکی، روش‌های اکتشافی غیر‌مستقیمی هستند که نسبت به روش‌های اکتشافی مستقیم مانند حفاری اکتشافی به هزینه و زمان کمتری نیاز دارند؛ اگرچه تفسیر نتایج آن‌ها مشکل است. هدف از برداشت‌های ژئوفیزیکی رسیدن به تصویری دقیق از ویژگی‌های زیرسطحی است. IP یکی از روش‌های معمول و کارآمد در شناسایی کانی‌های سولفیدی و فلزی، مخصوصاً سولفیدهای پراکنده است. از آن جایی که در این منطقه کانی‌های فلزی به صورت پراکنده در سنگ میزبان قرار گرفته‌اند، مدل‌سازی داده‌های IP به عنوان روش اصلی انتخاب شده است. همراه با این روش، مدل‌سازی داده‌های مقاومت‌ویژه نیز انجام شد تا با تلفیق نتایج حاصل از دو روش بتوان تفسیر دقیق‌تر و نزدیک‌تری به واقعیت ارائه کرد. به دلیل توانایی آرایش دوقطبی- دوقطبی در کاهش اثر جفت شدگی الکترومغناطیسی و همچنین قدرت تفکیک نسبتاً خوب، برداشت داده‌ها با این آرایش و با فواصل الکترودی 20 متر انجام شد. هدف از انجام این پژوهش، تعیین محدوده‌های کانی‌سازی مس با استفاده از مدل‌سازی وارون است. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﮐﺎﻧﯽﺳﺎزی در ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﺑﺘﺪا ﭘﯽﺟﻮﯾﯽ ﺑه روش‌های ﻣﻘﺎوﻣﺖوﯾﮋه و IP ﺑﺎ آراﯾﺶ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ؛ ﺳﭙﺲ روش‌های ﻣﻘﺎوﻣﺖوﯾﮋه اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و IP ﺑﺮای اﮐﺘﺸـﺎف ﺑـﯽ‌ﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه به کار گرفته شد. برداشت‌های مقاومت‌ویژه و IP در این منطقه بر روی 4 پروفیل با آراﯾﺶ دوﻗﻄﺒﯽ- دوﻗﻄﺒﯽ انجام شد. در این تحقیق، به منظور تعیین محل دقیق کانسار و مشخص کردن محل حفاری، داده‌های حاصل از برداشت صحرایی به روش‌های مقاومت‌ویژه و IP توسط نر‌م‌افزار RES2DINV مورد مدل‌سازی وارون قرار گرفته‌اند و عمق و ابعاد کانی‌سازی نیز در قسمت‌های مختلف تعیین گردیده است. نتایج حاصل از مدل‌سازی دوبعدی و تفسیر داده‌ها نشان داد که محل‌های کانی‌سازی مس تا حد زیادی از روی مقادیر بارپذیری بالا و مقاومت ویژه متوسط تا بالای این محل‌ها قابل تشخیص است. بنابراین کانی‌سازی مس در منطقه می‌تواند از نوع افشان یا پراکنده باشد. با توجه به نبود رس و گرافیت و نیز حضور کالکوپیریت، مالاکیت و دیگر کانی‌های فلزی مشابه آن‌ها در محل بی‌هنجاری‌ها، منبع ایجاد کننده بی‌هنجاری‌های مشاهده شده در مقاطع، مربوط به پراکندگی سولفیدها در عمق است که با اطلاعات زمین‌شناسی و حفاری تأیید شده است. در پایان این تحقیق، به منظور انجام هر چه بهتر عملیات‌های اکتشافی آتی؛ چند پیشنهاد از جمله نقاط جدید حفاری ارائه شده است. منطقه هفت‌کوه در جنوب‌شرقی شهرستان شهر‌بابک (استان کرمان) واقع شده است. اطلاعات موجود از منطقه، نقشه‌ زمین‌شناسی، برداشت‌‌های مقاومت‌ویژه و پلاریزاسیون‌القایی ، مطالعات صحرایی مانند ترانشه‌های موجود در منطقه و اطلاعات به دست آمده از پنج گمانه حفر شده در منطقه را شامل می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پلاریزاسیون‌القایی #مقاومت‌ویژه الکتریکی #مدل‌سازی وارون #کانی‌سازی سولفیدی #هفت‌کوه #RES2DINV

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)