پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
فروغ سرورزاده [پدیدآور اصلی]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، سوسن ابراهیمی[استاد راهنما]، علیرضا عرب امیری[استاد مشاور]، عادل حدیدی [استاد مشاور]
چکیده: مدل سازی و تفسیر داده های ژئوفیزیکی می تواند نقش مهمی در تعیین موقعیت نقاط حفاری مناسب ایفا کند. در این پژوهش جهت تعیین محدوده کانی سازی و ویژگی های کانسار مس در منطقه راین کرمان از تلفیق مطالعات زمین شناسی و نتایج حاصل از مدل سازی و تفسیر داده های ژئوفیزیکی (روش های مقاومت ویژه وپلاریزاسیون القایی (IP)) استفاده شده است. داده های ژئوفیزیکی برداشت شده در منطقه شامل 6 پروفیل مقاومت ویژه و IP با استفاده از آرایه قطبی- دوقطبی در جهت جنوب غربی- شمال شرقی است که جهت مدل سازی داده ها از نرم افزارهای Res2dinv، ZondRes2d و Res3dinv استفاده شده است. سنگ میزبان کانی سازی مس در منطقه شامل سنگ های آتشفشانی و آذرآواری می باشد که متحمل دگرسانی های پروپلیتیک، آرژیلیک و سیلیسی- آهنی است. ساختار کانی سازی رگه ای می باشد که توسط سیال گرمابی از طریق درزه و شکستگی ها بالا آمده و ماده معدنی را به صورت افشان و رگچه ای در شکستگی های گسل های موجود در منطقه برجای گذاشته است. از آنجا که برداشت های ژئوفیزیکی اطلاعات مفیدی از عمق در اختیار می گذارند لذا تحلیل داده های ژئوفیزیکی به همراه اطلاعات زمین شناسی در این ناحیه معدنی به تفکیک زون های کانی سازی اقتصادی از زون های غیر اقتصادی کمک کرده و منجر به تعیین موقعیت کانسار در محدوده مورد نظر شده است.نتیجه مطالعات انجام شده نشان می دهد که کانی سازی عمدتاً در بخش های میانی منطقه تشکیل شده است که به صورت زون بی هنجار IP مشاهده می شود. نتایج حاصل از گمانه های حفر شده در منطقه حضور کانی سازی را تا عمق 30 متر تأیید کرده است.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مقاومت ویژه الکتریکی #پلاریزاسیون القایی (IP) #کانی سازی مس #آرایه قطبی- دوقطبی #منطقه راین

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)