پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
سجاد رادسر [پدیدآور اصلی]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، حسن ریاحی [استاد مشاور]
چکیده: یکی از مراحل مهم در اکتشاف ذخایر معدنی، شناسایی مناطق هدف است. روش های قطبش یا پلاریزاسیون القایی(IP) و مقاومت ویژه، روش های مناسبی به منظور پی جویی و اکتشاف کانی سازی سولفیدی می باشند. ماده معدنی اصلی در محدوده اکتشافی مورد مطالعه، مس است که به صورت اکسید و سولفید در منطقه مورد مطالعه قابل مشاهده است. هدف از انجام این پژوهش، تعیین محدوده های کانی سازی مس با استفاده از مدل سازی وارون داده های IP و مقاومت ویژه است. با توجه به شواهد کانی سازی در محدوده اکتشافی داوران واقع در شهرستان اردستان، ابتدا پی جویی به روش های مقاومت ویژه وIP با آرایش مستطیلی انجام شد؛ سپس به منظور بررسی مناطق امید بخش در نقشه هم -مقدار مستطیلی، چهار پروفیل دوقطبی- دوقطبی با فاصله الکترودی 20 متر طراحی و اجرا گردید تا روند بی هنجاری های احتمالی در عمق بررسی شود. به منظور تعیین مقاومت ویژه حقیقی ساختارهای زیرسطحی و تفسیر نتایج، مدل سازی دوبعدی با نرم افزار های RES2DINV وZondRes2d و به منظور دست یابی به تصویر دقیق از کانی سازی زیرسطحی، مدل سازی سه بعدی توسط نرم افزار RES3DINV انجام شد و درنهایت نتایج حاصل از این مدل سازی با نرم افزار Voxler به نمایش درآمد. روند عمومی واحدهای لیتولوژی و همچنین کانی سازی در منطقه مورد بررسی به صورت تقریبی شمال غرب- جنوب شرق بوده است. کانی سازی در واحد آندزیتی و دگرسان شده شکل گرفته است که در اکثر مناطق با بارپذیری بالا و همچنین مقاومت ویژه متوسط تا نسبتاً بالا همراه بوده وبدین ترتیب شناسایی شده است. با استفاده از نتایج حاصل از تفسیر نقشه های هم مقدار IP و مقاومت ویژه آرایش مستطیلی، مقاطع دوبعدی و سه بعدی، مناطق کانی سازی در منطقه شناسایی و بر اساس این نتایج، دو محل مناسب برای حفاری به منظور دست یابی به کانی سازی مس در عمق پیشنهاد شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پلاریزاسیون القایی #مقاومت ویژه الکتریکی #مدل سازی وارون #آرایه مستطیلی #آرایه دوقطبی- دوقطبی #اردستان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)