پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
هادی قنبری [پدیدآور اصلی]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، سوسن ابراهیمی[استاد راهنما]، محمد مهری [استاد مشاور]
چکیده: امروزه به کارگیری روش های ژئوفیزیکی در اکتشاف مواد معدنی و انتخاب محل های مناسب برای تعیین نقاط حفاری امری متداول می باشد. از آن جا که کانی سازی در منطقه مورد مطالعه (شریف آباد بردسکن) به صورت کربنات، کلرید و سولفید مس می باشد؛ لذا استفاده از روش های پلاریزاسیون القایی (IP) و مقاومت ویژه، که جزء روش های الکتریکی ژئوفیزیکی می باشند، برای شناسایی کانی سازی سولفیدی مس در اعماق، می تواند حائز اهمیت باشد. محدوده اکتشافی شریف آباد، در 30 کیلومتری شمال غرب شهرستان بردسکن و در استان خراسان رضوی واقع شده است. این محدوده از نظر زمین شناسی، در زون زمین شناسی سبزوار و زون ماگمایی شرق ایران قرار گرفته است. سنگ میزبان کانی سازی، سنگ های آتش فشانی- رسوبی ائوسن و الیگوسن می باشند و شامل آهک، برش آتش فشانی، میکروکنگلومرا، توف ماسه ای، پیروکسن آندزیت و آگلومرا هستند. کانی سازی از نوع رگه ای بوده و به صورت پراکنده و رگچه های ظریف، درون حفرات و شکستگی های کانی ها و سنگ میزبان تشکیل شده است؛ و شامل مالاکیت، کالکوسیت و کالکوپیریت می باشد. به منظور شناسایی کانی سازی سولفیدی مس در عمق و تعیین نقاط مناسب حفاری، مطالعات ژئوفیزیکی مقاومت ویژه و IP توسط دو شبکه با آرایش مستطیلی و در مجموع پنج پروفیل با آرایش دوقطبی- دوقطبی (با فاصله الکترودی 20 متر) انجام شده است. داده های برداشت شده با استفاده از نرم افزارهای RES2DINV و ZONDRES2D مورد پردازش و مدل سازی قرار گرفتند؛ سپس مدل های ژئوفیزیکی حاصله با استفاده از نقشه زمین شناسی منطقه و پیمایش های صحرایی در امتداد پروفیل های برداشتی، تعبیر و تفسیر شدند. نتایج حاصل از تلفیق مطالعات ژئوفیزیکی و زمین شناسی توانسته زون های کانی سازی مس و ساختارهای گسله در منطقه را نشان دهد. بر اساس این مطالعات، کانی سازی در دو سطح عمقی کم (از سطح زمین تا عمق 25 متری) و عمقی تر (از عمق 25 تا 62 متری) تشکیل شده است؛ که کانی سازی سطحی، احتمالاﹰ به دلیل عملکرد گسل های محلی در منطقه ایجاد شده و در ارتباط با محلول های گرمابی بوده است. بر مبنای مطالعات ژئوفیزیکی 15 محل جهت حفاری گمانه های اکتشافی پیشنهاد شد. نتایج حاصل از مطالعات حفاری، کانی سازی با مقادیر بالای مس را تا عمق 38 متری تائید می کنند. همچنین از نرم افزار RockWorks برای نمایش سه بعدی نتایج وارون سازی دوبعدی ژئوفیزیکی داده های IP و مقاومت ویژه استفاده شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پلاریزاسیون القایی #مقاومت ویژه #آرایش دوقطبی- دوقطبی #کانی سازی مس #بردسکن #سبزوار
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)