پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
برهان یعقوبی تبار [پدیدآور اصلی]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، مرتضی رحیمی [استاد مشاور]
چکیده: ایران یکی از غنی ترین کشورهای دارای ذخایر معدنی در دنیا است. مس، از جمله مهم ترین مواد معدنی است؛ که به دلیل استفاده گسترده آن در صنعت، یکی از عناصر استراتژیک و راهبردی توسعه محسوب شده و ارزش آن نیز روز به روز رو به افزایش می باشد. کانسارهای مس با میزبان رسوبی، پس از کانسارهای پورفیری، جزء مهم ترین ذخایر مس در دنیا بوده و بیش از 23% تولید جهانی مس را به خود اختصاص می دهند. مجموعه کانه سازی مس در واحد های الیگومیوسن جنوب طرود، از جمله این کانه سازی ها است و یکی از غنی ترین معادن مس استان سمنـان را در حاشیه کویر مرکزی تشکیـل داده است. اکتشـاف و بهره برداری از مواد معدنی این محدوده ها می تواند کمک شایانی به وضعیت اقتصادی مردم این نواحی نماید. امروزه به کارگیری روش های ژئوفیزیکی در اکتشاف مواد معدنی و انتخاب محل های مناسب برای اکتشاف امری متداول به شمار می رود. انتخاب روش یا روش های مناسب برای تعیین محل یک کانسار، با طبیعت کانی های موجود در آن معدن و سنگ هـای دربـرگیرنده آن سر و کار دارد. برداشت های ژئوفیزیکی به روش های مقاومت ویژه و IP با توجه به ساختار کانه زایی منطقه مناسب تشخیص داده شدند. تفسیر همزمان نتایج این روش ها با نتایج حاصل از اطلاعات زمین شناسی و ترانشه های حفاری شده در منطقه نیز می تواند تخمینی از گسترش و عمق کانی سازی فلزی را ارائه نماید. هدف این پایان نامه اکتشاف کانسار مس بندقیچی با استفاده از نتایج مدل سازی و تفسیر داده های IP و مقاومت ویژه برداشت شده در طول سه پروفیل مجزا در این منطقه می باشد؛ که این داده ها توسط دستگاه SAS4000 ساخت شرکت ABEM برداشت شدند. پروفیل های ژئوفیزیکی عمود بر ساختارهای زمین-شناسی منطقه و در مناطقی که رخنمون های ماده معدنی وجود داشت؛ طراحی شدند. هم چنین از اطلاعات زمین شناسی منطقه شامل مقطع زمین شناسـی، اطلاعات ترانشـه ها و هم چنین شواهد زمین-شناسی موجود در منطقه جهت تفسیر دقیق تر مقاطع ژئوفیزیکی استفاده شد. مدل سازی معکوس داده های IP و مقاومت ویژه توسط نرم افزار RES2DINV انجام و سپس مقاطع دوبعدی مورد تفسیر قرار گرفتند. نتایج حاصل از مدل سازی منجر به شناسایی سه زون کانی سازی احتمالی در منطقه شدند که این زون ها تطابق قابل توجهی با مقطع زمین شناسی و مطالعات زمین شناسی در منطقه داشت. از طرفی نمای 5/2 بعدی از پروفیل ها تا حدود زیادی نشان دهنده پیوستگی زون های کانی سازی در روندی شمال غربی-جنوب شرقی است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مقاومت ویژه #پلاریزاسیون القایی (IP) #بندقیچی #مدل سازی معکوس #کانسار مس #حوضه رسوبی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)