پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
افسانه کثیری [پدیدآور اصلی]، علی مرادزاده[استاد راهنما]، فرامرز دولتی ارده جانی (استاد مدعو)[استاد راهنما]، علیرضا عرب امیری[استاد مشاور]
چکیده: این تحقیق شامل مطالعه و تفسیر کمی و کیفی داده های مقاومت ویژه و بارپذیری 10پروفیل جهت اکتشاف سرب و روی در منطقه تاش و مجن می باشد که با استفاده از آرایش دو قطبی–دو قطبی برداشت شده است. با توجه به این که از هر پروفیل اطلاعات محدودی بدست می آید و این اطلاعات باید به حجم وسیعی از منطقه تعمیم داده شوند، لذا هدف اصلی در این تحقیق، تعمیم صحیح داده های اکتسابی با انتخاب روش صحیح مدلسازی و آگاهی از شرایط توپوگرافی، زمین شناسی و سوابق معدنکاری قدیمی و دیگر عوامل موثر جهت کتشاف سرب و روی در مناطقی از تاش و مجن، که پتانسیل وجود این مواد معدنی در فعالیتهای اکتشافی گذشته مثبوت گشته، می باشد. از آنجا که مدل بدست آمده و تجزیه و تحلیل آن برای ادامه عملیات اکتشافی در آن منطقه و تعیین نقاط حفاری به کار می رود، لذا با کسب مدل بهینه در این پروژه می توان ریسک ادامه کارهای اکتشافی را تاحد زیادی کاهش داد و هدف نهایی، یعنی اکتشاف آنومالی سرب و روی را در صورت وجود، به بهترین نحو ممکن سازد. تهیه شبه مقاطع و مدلسازی داده ها با استفاده از دو نرم افزار RES2DINVو RESIXIP2DIصورت گرفته است. با نرم افزار RES2DINVمدلسازی معکوس هموار و در نرم افزار ،RESIXIP2DIمدلسازی معکوس و به روش پارامتری انجام شده است. پس از انجام مدل سازی معکوس و تهیة شبه مقاطع داده های صحرایی مقاومت ویژه و IPبه بررسی و مقایسة نتایج حاصل از دو نوع مدل سازی معکوس پارامتری و هموار، پرداخته شده است. در نهایت با مقایسة نتایج مدل سازی، پس از انجام مدلسازی داده ها و مقایسه نتایج مدل سازی مشخص گردید که در سه محدوده مناطق کانی سازی با گسترش قابل توجه وجود دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل سازی معکوس #مدل سازی پیشرو #مدل سازی پارامتری و هموار #روش مقاومت ویژه #روش پلاریزاسیون القایی.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)