پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
یزدان گرگانی [پدیدآور اصلی]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]
چکیده: هدف این پایان نامه اکتشاف کانسار مس دوچیله- میامی با استفاده از نتایج مدل سازی و تفسیر داده های مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی (IP) برداشت شده در طول پروفیل های متعدد بر روی این کانسار است. کانسار مذکور بر اساس شواهد عینی و نتایج برداشت‌های زمین‌شناسی در منطقه، به صورت رگه-ای و بعضاً دارای ماهیت پراکنده است؛ لذا بهترین روش مطالعه ژئوفیزیکی برای اکتشاف این کانسار، روش های مقاومت ویژه الکتریکی و IP هستند. بررسی های ژئوفیزیکی بر روی این کانسار در مناطقی که رخنمون های معدنی مس گسترش بیشتری داشتند و همچنین در مناطقی که اطلاعات برداشت شده گویای وجود احتمالی کانی‌سازی مس بود ولی ایده‌ای از روند عمقی آن وجود نداشت، به اجرا درآمد. به دنبال طراحی برداشت داده های ژئوفیزیکی در کانسار مورد مطالعه، 8 پروفیل با آرایه دوقطبی- دوقطبی، هر کدام به طول تقریبی 280 متر، با استفاده از دستگاه ABEM SAS4000 در دو فاز شمالی و جنوبی که شرایط زمین شناختی تقریباً مشابه داشتند، انجام شد. مدل‌سازی وارون داده های مقاومت ویژه و IP توسط نرم‌افزار RES2DINV ver. 3.54.44 انجام و سپس مقاطع دو بعدی به دست آمده مورد تفسیر قرار گرفتند. همچنین با استفاده از نرم‌افزار Oasis montaj کلیه مقاطع با هم دیگر ترکیب شده و یک نمای سه‌بعدی از آن ها ارائه شد که در ارائه تفسیرهای دقیق و جامع اکتشافی از کانسار بسیار مفید واقع شد. ترکیب تفسیر های مقاطع دو بعدی و نمای سه بعدی آن ها هم بستگی بسیار خوبی با شواهد زمین‌شناسی و اطلاعات حاصل از آنالیز شیمیایی نمونه های برداشت شده از ترانشه ها نشان می دهد. نتایج مدل سازی داده های ژئوفیزیکی، احتمال کانی زایی فلزی را در هر دو فاز مطالعاتی (فاز شمالی و فاز جنوبی) تشخیص داده است. همچنین از تفسیر مقاطع دو بعدی و بررسی نمای سه بعدی آن ها، یک پیوستگی و ارتباط نزدیک بین کانه زایی در اعماق 30 متر به بالا در پروفیل های اجرایی تشخیص داده شد. همچنین شکستگی هایی در منطقه بر روی پروفیل ها تشخیص داده شد که این شکستگی ها می-توانند مکان هایی امید بخش از لحاظ کانه زایی فلزی باشند. در همین راستا بر روی یکی از پروفیل ها نقطه ای برای انجام عملیات حفاری اکتشافی جهت انجام مطالعات تکمیلی پیشنهاد شد که اطلاعات به -دست آمده از این حفاری ، نتایج به دست آمده از مدل سازی و تفسیر داده های ژئوفیزیکی برداشت شده و در نتیجه درصد موفقیت بالای این برداشت های ژئوفیزیکی را تأیید می نماید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کانسار مس #مقاومت ویژه #پلاریزاسیون القایی (IP) #دوچیله

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)