پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
فاطمه احمد زاده [پدیدآور اصلی]، [استاد راهنما]، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد راهنما]
چکیده: فرض کنید ( G = (V, E گرافی با n رأس و m یال باشد. زیرمجموعه ی S از رئوس گراف G را یک مجموعه ی احاطه گر برای G می نامیم هرگاه هر رأس از V − S با رأسی از S مجاور باشد. اندازه کوچکترین مجموعه احاطه گر در گراف G را عدد احاطه گری نامیده و آن را با (gamma(G نشان می دهیم و یک مجموعه احاطه گر با اندازه ( gamma(G را یک (-gamma(G-مجموعه می نامیم. گراف G را گرافی احاطه-بحرانی یا  gamma-بحرانی می نامیم هرگاه برای هر رأس v از Vداشته باشیم (gamma(G − v) < gamma. ابتدا مفاهیم و مقدمات نظریه گراف را یادآوری می کنیم. سپس مفاهیم احاطه-بحرانی و گرافهای (gamma,2) بحرانی را به طور کامل بررسی خواهیم کرد. در نهایت گرافهای (gamma,3) -بحرانی را بیان و بررسی می کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#احاطه گر #احاطه-بحرانی #گرافهای (gamma,2)- بحرانی #گرافهای(gamma,3) - بحرانی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)