پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع دکتری > سال 1399
پدیدآورندگان:
لاله نیک خواه [پدیدآور اصلی]، علی اکبر رجبی[استاد راهنما]
چکیده: در این رساله هدف بررسی گشتاورهای دوقطبی مغناطیسی و چهار قطبی الکتریکی هسته هایی با اسپین کل J=1 ((6Li,2H,14N قبل و بعد از برهم کنش بین آنها باهسته ی 17O در نزدیکی سد کولمبی است. برهم کنش بین دو هسته با استفاده از روش دابل فولدینگ و جایگزینی توابع موج هسته ها و به جای توابع چگالی و بدست آمده است. به این منظور از معادله ی موج D بعدی شرودینگر بهره برده ایم. معادله ی شرودینگر در حضور پتانسیل های شبه کولمبی بعلاوه پتانسیل حلقوی و پتانسیل شبه هارمونیک حلقوی با استفاده از روش نیکیفورو-یوارووف (NU) حل شده است. در ادامه باتوجه به جایگزینی توابع موج هسته به جای توابع توزیع چگالی هسته ای به مقایسه ی نتایج مقادیرپتانسیل برهم کنش (نوکلئون-نوکلئون مستقیم و مبادله ای و کولمبی) بین هسته های تحت پتانسیل شبه کولمبی به علاوه پتانسیل حلقوی و پتانسیل شبه هارمونیک حلقوی پرداخته ایم، سپس تاثیر پتانسیل برهم کنش به دست آمده برحسب فاصله ی بین هسته های برهم کنش کننده را بر روی گشتاور الکتریکی چهار قطبی و دوقطبی مغناطیسی هسته ها بررسی کرده ایم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گشتاور دوقطبی مغناطیسی #گشتاور چهار قطبی الکتریکی #مدل دابل فولدینگ #پتانسیل شبه کولمبی بعلاوه پتانسیل حلقوی #پتانسیل شبه هارمونیک حلقوی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)