پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع دکتری > سال 1395
پدیدآورندگان:
فاطمه پاکدل [پدیدآور اصلی]، علی اکبر رجبی[استاد راهنما]
چکیده: استفاده از فرمالیزم فوق کروی یکی از روش های حل معادله شرودینگر D بعدی می باشد. در این رساله، توابع موج هسته با حل معادله فوق شعاعی با استفاده از فرمالیزم فوق کروی محاسبه می شوند. برهمکنش بین نوکلئون های هسته به صورت پنج نوع پتانسیل کوتاه برد مختلف در نظر گرفته شده و تابع موج برای هر پتانسیل به دست آمده است. برای ارزیابی تابع موج به دست آمده برای هسته و مناسب ترین پتانسیل برای شرح برهمکنش نوکلئون های هسته، یک سیستم دو هسته ای در نظر گرفته شده است. انرژی پتانسیل برهمکنش بین دو هسته با استفاده از مدل دابل فولدینگ با برهمکنش نوکلئون-نوکلئون موثر محاسبه شده است. محاسبات بخش تبادلی برهمکنش، در تقریب برد محدود فرض شده و وابستگی به چگالی برهمکنش نوکلئون-نوکلئون، در نظر گرفته شده است. همچنین نتایج با تقریب برد صفر مقایسه شده اند. همه این محاسبات با استفاده از تابع موج دو هسته برخورد کننده به جای چگالی های توزیع نوکلئونی آنها انجام شده اند. نتایج عددی برای انرژی پتانسیل برهمکنش و سطح مقطع پراکندگی ارائه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معادله شرودینگر D بعدی #فرمالیزم فوق کروی #مدل دابل فولدینگ #برهمکنش M3Y #پتانسیل یوکاوا #پتانسیل هالسن #پتانسیل یوکاوا-فرم #پتانسیل منینگ-روزن #پتانسیل دنگ-فان.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)