پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
منا عزیزی [پدیدآور اصلی]، علی اکبر رجبی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، هدف حل پتانسیل یوکاوا با معادله ی نسبیتی دیراک می باشد. همان طور که می دانیم در سال های اخیر تحقیقاتی در زمینه ی پتانسیل یوکاوا با معادلات غیر نسبیتی شرودینگر انجام شده است که در آن ها این پتانسیل به صورت تقریبی حل شده است. در این پایان نامه، ما پتانسیل هسته ای یوکاوا را در اطراف ابر مزونی اش با استفاده از بسط ریاضی تیلور تا توان هفتم بسط داده، سپس شکل ساده شده ی ان را استخراج می کنیم. برای حل معادله ی دیراک با چنین پتانسیلی با توان های بزرگ و جمله ی عکس توان، از روش آنزاست استفاده می کنیم. در این قسمت جواب را حدس زده و سپس پارامترها را برای دوترون بدست می آوریم. در نهایت اثر پتانسیل های فوق ریز را در پتانسیل نهایی حساب می کنیم و مقدار دقیق تر پتانسیل بدست می آید. با استفاده از پارامترها و فرمول های بدست آمده می توان مقدار جرم دوترون را نیز محاسبه کرد که با مقدار تجربی مطابقت دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پتانسیل یوکاوا #اسپین #ایزواسپین #معادله دیراک #نوکلئون #دوترون #آنزاست #پتانسیل فوق ریز

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)