پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
سیده سمیرا حسینی [پدیدآور اصلی]، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)[استاد راهنما]
چکیده: در این رساله به یکی از مهمترین مدهای واپاشی هسته ای، "واپاشی آلفا"، برای هسته های مختلف پرداخته شده است. هدف از این رساله، بررسی خواص هسته ای مانند مد واپاشی و نیمه عمر حالت پایه، شعاع، اسپین-پاریته، اثرات لایه ای و حالت های برانگیخته است. همچنین کمیت های فیزیکی مهم مانند نسبت انشعابی و فاکتور پیش تشکیل آلفا محاسبه شده اند. همچنین واپاشی آلفا از طریق نظریه ی مکانیک کوانتومی و تقریب WKB با استفاده مدل پتانسیل مجاورت و کولنی تعمیم یافته به عنوان سد در مقابل ذره ی آلفا، مورد بررسی قرار گرفته است و برای داشتن یک مدل خوب باید اثرات تکانه ی زاویه ای اوربیتالی ذره ی آلفا را اندازه گرفت. همچنین برای ارزیابی نتایج بدست آمده، با مدل های نظری و نیمه تجربی و نیز با داده های تجربی، مقایسه نموده ایم. واپاشی آلفا برای دو حالت در نظر گرفته شده است، هسته در حالت پایه (مستقل از دما) یعنی بدون در نظر گرفتن اثرات دمایی (T=0)، و دوم هسته در حالت برانگیخته (هسته داغ) یعنی وابسته به دما (T≠0) مورد مطالعه قرار دادیم. بررسی سیستم های مرکب داغ در انرژی های برانگیخته از نظر دمایی، یکی از جالب ترین موضوعات در فیزیک می باشد. همچنین ارتفاع و پهنای سد کولنی در پتانسیل مجاورت وابسته به دما کمتر از حالت نسخه ی مستقل از دما است. به این منظور برای هسته های در حالت برانگیخته از کمیت های وابسته به دما استفاده شده است. در این رساله، برای پارامترهای پهنای سطح و شعاع هسته عبارت نمایی پیشنهاد شده است که نتایج بدست آمده در توافق خوبی با داده های تجربی بوده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گسیل آلفا #اثرات دمای هسته ای #فاکتور پیش تشکیل آلفا #تقریب WKB #پتانسیل مجاورت #نیمه عمر واپاشی آلفا #اثرات ایزواسپین #هسته سنگین و فوق سنگین

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)