پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع دکتری > سال 1398
پدیدآورندگان:
نفیسه روشن بخت [پدیدآور اصلی]، محمد رضا شجاعی[استاد راهنما]
چکیده: در سیستم هسته‌های سبک، انحراف از حالت کروی، تنها در قالب انحراف‌های محوری دیده نمی‌شود بلکه ساختار خوشه‌ای نیز ایجاد می‌کند. این ساختار خوشه ای در هسته های سبک به سه دسته عمده تقسیم می‌شوند که عبارتند از: 1) مولکول‌های هسته‌ای 2) ایزوتوپ‌هایی با ساختار مغز و خوشه 3) هسته‌های آلفا - مزدوج در مولکول‌های هسته‌ای با استفاده از مدل پوسته‌ای دو مرکزی به خوبی می‌توان ماهیت خوشه‌ای هسته‌ها را نشان داد. در این مدل، هر خوشه با چاه پتانسیل خود نشان داده می‌شود. در اینجا، با در نظر گرفتن تقارن محوری در چنین هسته‌هایی و معرفی پتانسیل دو مرکزی گوسی به حل معادله شرودینگر در مختصات استوانه‌ای پرداخته‌ایم و تراز‌های انرژی دو ایزوتوپ 8Be و 9Be را در این مدل بررسی کرده‌ایم. در هسته‌هایی که تعداد نوکلئون‌های آن در نزدیکی هسته‌هایی با دو عدد جادویی است، نوکلئون‌های ظرفیت می‌توانند همانند یک خوشه رفتار کنند که بیرون از مغز جادویی می چرخد. در اینجا، برای بررسی ترازها از مدل هسته‌ای دو ذره‌ای شامل مغز و خوشه استفاده شده‌ است. با انتخاب پتانسیل‌های مناسب نوار‌های چرخشی با پاریته منفی و مثبت مربوط به دو ایزوتوپ 20Ne و 44Ti محاسبه و با نتایج تجربی مقایسه شده است. همچنین به بررسی خوشه‌هایی با اسپین غیر صفر نظیر 3He و 3H حول اولین هسته جادویی با ساختار دوگانه که ذره آلفا می‌باشد، پرداخته‌ایم و ترازهای چرخشی ایزوتوپ‌های آینه‌ای 7Li و 7Be مورد بررسی قرار داده‌ایم. در نهایت، به بررسی هسته‌هایی با عدد جرمی A=4n و N=Z که به عنوان هسته‌های آلفا - مزدوج شناخته می‌شوند، پرداخته شده‌است. در این هسته‌ها، انرژی برانگیختگی داخلی به انرژی بستگی خوشه‌ها تبدیل می‌شود و ساختاری متشکل از ذرات آلفا خواهیم داشت. از این رو، برهمکنش خوشه ‌– ‌خوشه را جایگزین بر هم کنش نوکلئون‌ - ‌‌نوکلئون نموده و با حل معادله شرودینگر D بعدی به محاسبه انرژی خوشه شدن و نوار چرخشی مربوطه برای ایزوتوپ‌های 8Be، 12C و 16O پرداخته‌ایم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل خوشه‌ای #پتانسیل دو مرکزی #مولکول هسته‌ای #هسته‌های آلفا‌-‌مزدوج #مدل مغز و خوشه #پتانسیل مرکزی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)