پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
الهام جوادی منش [پدیدآور اصلی]، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)[استاد راهنما]، علی اکبر رجبی[استاد راهنما]، حامد رحیم اف [استاد مشاور]
چکیده: یکی از فرآیند های فیزیکی نسبتا ساده که می تواند به صورت موفقیت آمیزی چارچوب مقدماتی تئوری مکانیک کوانتمی را شرح دهد واپاشی آلفا است. گسیل آلفا یکی از مهمترین مد های واپاشی برای هسته های سنگین است. با استفاده از فرآیند واپاشی آلفا می توان به دانش های مختلفی از جمله: ساختار هسته، اسپین- پاریته، انرژی حالت پایه، نیمه عمر حالت پایه، اثرات لایه ای و برهم کنش های هسته ای دست یافت. از آنجاییکه واپاشی آلفا اطلاعات مهمی در رابطه با هسته مادر به ما می دهد، بررسی آن می تواند ما را به سمت شناخت هسته های جدید هدایت کند. در کار حاضر، ما در ابتدا به بررسی واپاشی آلفا از طریق تئوری مکانیک کوانتمی و تقریب WKB پرداخته ایم، سپس کارمان را بر روی پتانسیل انتخابی که به عنوان سد در مقابل ذره آلفا است متمرکز کرده ایم. واپاشی آلفا را در دو فصل مورد بررسی قرار داده ایم: برای هسته های کروی، نیمه عمر ایزوتوپ های مختلف را با استفاده از روش مشتق گیری و مینیمم کردن ، تقریب پتانسیل عمومی، روش تقریب پتانسیل یوکاوا و همچنین با استفاده از دو نمونه پتانسیل تعمیم یافته به دست آورده ایم. برای هسته های تغییر شکل یافته، نیمه عمر را با استفاده از دو روش تقریب پتانسیل عمومی و روش تقریب پتانسیل یوکاوا به دست آورده ایم. برای چنین هسته هایی پارامتر های تغییر شکل چهار قطبی، شانزده قطبی و سی و دو قطبی را در شعاع هسته وارد کرده ایم و نیمه عمر را در حالت های هسته مادر تغییر شکل یافته، هسته دختر تغییر شکل یافته و هسته مادر و هسته دختر تغییر شکل یافته به دست آورده و با هم مقایسه نموده ایم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#احتمال نفوذ پذیری #ثابت واپاشی #انرژی واپاشی #نیمه عمر #پتانسیل بر همکنشی ذره آلفا و هسته دختر.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)