پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
هدایت الله گندمی [پدیدآور اصلی]، مهدی ایرانمنش[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، مسئله ی بهترین هم تقریب در فضاهای نرم دار مورد بررسی قرار گرفته است. مفهوم بهترین هم تقریب همزمان و ε -هم تقریب همزمان نیز ارائه شده است. نظریه هم تقریب در ابتدا توسط فرانچتی و فوری در سال 1972بیان شد. فرض کنیم که X یک فضای نرم دار با نرم ∥ . ∥ باشد همچنین فرض کنیم که G یک زیر مجموعه ی ناتهی از Xو x ∈ X باشد. آنگاه ،g0 ∈ G بهترین هم تقریب برای x از G نامیده می شود، اگر (g − g0 ∥≤∥ x − g ∥ (∀g ∈ G)|| مجموعه ی بهترین هم تقریب های x از G را با نماد (RG(xنشان می دهیم. همچنین نتایج مربوط به بهترین هم تقریب یکنواخت روی [C[a, b ارائه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بهترین هم تقریب #زیرفضای چبیشف #ابر صفحه #ϵ- بهترین هم تقریب #ϵ-هم چبیشف #فضای 2-نرم دار #نقطه تابش #نقطه هم تابش #بهترین هم تقریب همزمان #هم چبیشف همزمان #نگاشت انقباضی #نگاشت غیر انبساطی #مجموعه های محدب #توابع ستاره گون #ε-بهترین هم تقریب همزمان #نگاشت حافظ هم تقریب #ε-نگاشت حافظ هم تقریب

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)