پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
فاطمه کریمی [پدیدآور اصلی]، احمد معتمدنژاد[استاد راهنما]، سیدرضا موسوی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه ، به بیان تعاریف و قضایای مربوط به رده ی توابع مارپیچ می پردازیم، همچنین با معرفی چند عملگر انتگرال ،شرایطی که عملگرها در رده های مذکور قرار می گیرند را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهیم و در واقع شرایطی را برای مارپیچ بودن این عملگرها ارائه می دهیم. همچنین شرایط محدب بودن را به اختصار بیان می کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توابع تحلیلی #توابع تک ارز #توابع ستاره گون #توابع محدب #توابع مارپیچ #عملگر انتگرال

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)