پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
محمود باقری متکازینی [پدیدآور اصلی]، احمد معتمدنژاد[استاد راهنما]
چکیده: دراین پایان نامه کرانی برای ضرایب متعلق به رده T همچنین کرانی برای مقادیر |f| و |'f | مورد بررسی قرار می‌دهیم.درادامه زیر رده‌های متعددی ازT مانند توابع ستاره‌گون باضرایب منفی وتوابع محدب باضرایب منفی همچنین توابع ستاره‌گون قوی باضرایب منفی وتوابع قویا محدب باضرایب منفی رامعرفی می‌کنیم وشرط لازم وکافی برای اینکه تابعf متعلق به رده توابع قویا ستاره‌گون باشد رابررسی می‌کنیم این قضیه ارتباط مستقیم باضرایب تابع f دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توابع تحلیلی #توابع ستاره‌گون #توابع تک ارز #توابع محدب

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)