پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع دکتری > سال 1401
پدیدآورندگان:
حسن حاجی حسینی مجنی [پدیدآور اصلی]، محمد رضا شجاعی[استاد راهنما]
چکیده: در ‌این ‌مطالعه،‌‌ ‌وابستگی ‌توابع ‌ساختار ‌نوکلئون ‌و ‌توابع ‌توزیع ‌پارتون های ‌تشکیل ‌دهنده‌ی ‌نوکلئون را‌ به ‌تغییرات‌ ‌اندازه ‌حرکت ‌انتقالی‌ در ‌پراکندگی ‌ناکشسان ‌ژرف ‌الکترون‌-نوکلئون ‌‌در ‌‌انرژی های ‌مختلف مورد ‌بررسی ‌قرار می دهیم.‌ برای ‌رسیدن ‌به ‌این ‌منظور ‌نیاز ‌است‌ که ‌به ‌محاسبه ی توابع توزیع پارتون ها ( PDFs) در ‌انرژی های ‌‌مختلف ‌بپردازیم. ‌برای ‌محاسبه ی ‌توابع ‌توزیع ‌کوارک های ‌ظرفیت up و ‌down از ‌نظریه ی ‌مدل‌ پارتونی ‌و ‌ارتباط ‌تابع ‌ساختار ‌با ‌توابع ‌توزیع ‌کوارک های ‌تشکیل ‌دهنده‌ی‌ نوکلئون ‌استفاده‌ کرده ایم‌. در‌ این ‌مطالعه، ‌از ‌‌اطلاعات ‌استخراج ‌شده ‌در ‌پراکندگی ها ‌‌استفاده شده است ‌به‌‌ طوری ‌که ‌‌تعداد‌ زیادی ‌‌از‌ داده های ‌پراکندگی ‌‌فرآیندهای‌‌ سخت ‌به ‌‌دست ‌‌آمده‌‌ در‌‌ آزمایشگاه های ‌مختلف ‌انرژی ‌بالا برای تکانه ی انتقالیQ^2=0.5GeV^2‌ تا Q^2=35GeV^2 و ‌همچنین‌ برای محدوده ی x_B بیورکن، 0<x_B<1 را برای ‌استخراج ‌توابع ‌ساختار ‌پروتون ‌و‌ دوترون ‌مورد ‌بررسی قرارگرفته اند . سپس ‌با‌ بکارگیری ‌مفاهیم ‌‌نظریه‌‌ QCD و‌‌ همچنین ‌بررسی ‌اصلاحات‌ هسته ای ‌همچون اثرات EMC و اثرات سایه افکنی ‌برای ‌استخراج ‌تابع‌ ساختار ‌نوترون‌ از‌ تابع‌ ساختار‌ هسته‌های ‌موجود،‌‌‌ و ‌نیز ‌بررسی قانون جمع گاتفرید ، که ‌برای‌ محاسبه-ی ‌توابع‌ توزیع ‌دقیق‌تر ‌نیاز ‌به ‌بررسی‌ است، ‌توابع‌‌توزیع ‌‌پارتون ها‌ را ‌به ‌شیوه ای ‌متفاوت‌ با ‌بررسی ‌مستقیم‌ داده ها‌‌ برای ‌‌انرژی-های ‌‌‌مختلف‌ محاسبه‌ کرده ایم. ‌‌‌در ادامه با‌ آنالیز‌ و‌ تحلیل‌ فیزیکی‌ داده های‌ بدست‌ آمده‌ از‌ محاسبات‌ و‌ با ‌‌استفاده ‌‌از ‌‌روش ‌‌‌بهینه‌ سازی، ‌‌یک ‌‌‌مدل ‌‌مناسب ‌‌برای‌ وابستگی‌ تابع توزیع عمومی پارتونی ( GPD) به ‌تکانه ی ‌انتقالی ارائه ‌‌‌کرده ایم. سپس با استفاده از مدل ارائه شده، به محاسبه ی عامل شکل پائولی و دیراک و عامل شکل الکتریکی و مغناطیسی پروتون و نوترون پرداخته ایم. در نهایت، منحنی های بدست آمده در این مطالعه را با منحنی های بدست آمده با استفاده از دیگر مدل های ارائه شده برای GPD مقایسه کرده ایم و این مقایسه با داده های تجربی و همچنین QCD شبکه نیز انجام شده است بطوری که بهبودی نتایج حاصل از مدل ارائه شده و تاثیر اثرات در نظر گرفته شده در این تحقیق برای عامل شکل نوکلئون مشهود است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی : اثرات سایه افکنی هسته ای #تابع ساختار نوکلئون #توابع توزیع پارتونی #GPD #عامل شکل نوکلئون
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)