پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
محدثه عرب احمدی [پدیدآور اصلی]، محمد رضا شجاعی[استاد راهنما]
چکیده: یکی از مفاهیم اساسی در فیزیک هسته‌ای و ذرات بنیادی، مطالعه توابع ساختار هسته‌ها می‌باشد تا براساس آن بتوان توزیع پارتون‌ها در داخل نوکلئون را مورد بررسی قرار داد. یکی از روش‌های محاسبه توابع ساختار، استفاده از مدل پارتونی می‌باشد. در این پایان نامه ابتدا به بررسی ساختار نوکلئون‌ها و انواع پراکندگی پرداخته‌ایم. پس از آن توابع ساختار و اثر EMC را در مدل پارتونی مورد مطالعه قرار دادیم. سپس توابع ساختار پارتونی F_1(x) و F_2(x) را برای هسته‌های 3He و 4He براساس توابع توزیع کوارکی و تابع ساختار نوکلئون آزاد مدل GRV در تقریب NLO بدست آورده‌ایم. در نهایت با استفاده از تابع ساختار بدست آمده، نسبت EMC را با در نظر گرفتن دو اثر حرکت فرمی و انرژی بستگی برای هسته‌های مورد نظر محاسبه کرده و با نتایج تجربی برگرفته از آزمایشات SLAC و JLab مقایسه نمودیم که مشاهده می‌شود نتایج بدست آمده دارای تطابق قابل قبولی در ناحیه مورد بررسی هستند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تابع ساختار هسته #مدل پارتونی #تابع ساختار نوکلئون آزاد #تابع توزیع #نسبت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)