طرح > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع دکتری > سال 1388
پدیدآورندگان:
علی اکبر رجبی[پدیدآور اصلی]
چکیده: برهمکنش هسته ای قوی به بار الکتریکی بستگی ندارد. طبیعی است که فرض کنیم برهمکنش هسته-ای مربوط به حضور بار نوکلئون بخصوصی g در بین نوکلئونها و نوسانگر هماهنگ نمی باشد. برای آنکه رفتار برهمکنش هسته ای را به درستی بررسی کنیم، تبادل ذرات با اسپین صفر را درنظر می گیریم. برهمکنش ذرات با اسپین صفر، مثل میدان مزون با نوکلئون ازطریق پتانسیل نوسانگر هماهنگ و معادلۀ فوک کلین گوردون صورت می گیرد. در این مدل برهمکنش هسته ای قوی را بررسی می کنیم. درنتیجه پتانسیل نوسانگر هماهنگ پتانسیل مقید است که سبب می شود هر نوکلئون در احاطۀ ابری از مزونها قرار می گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نوسانگر هماهنگ #مزون #معادله کلاین-گوردن #نیروی هسته ای قوی #نوکلئون

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)