پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
آزاده افشار دوست [پدیدآور اصلی]، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)[استاد راهنما]
چکیده: مطالعه ی سیستم های کوانتومی تحت تاثیر میدان های گرانشی یک شاخه ی تحقیقاتی پویا در فیزیک می باشد. در همین راستا ما نیز به بررسی رفتار ذرات کوانتومی در میدان های گرانشی می پردازیم. نکته حائز اهمیت در اینگونه بررسی ها آنست که میدان های گرانشی سبب ایجاد فضا زمان خمیده در اطراف خود می شوند بنابراین به منظور تحلیل رفتار ذرات در حضور میدان های گرانشی باید برهمکنش ذرات با فضا زمان خمیده را بررسی کنیم. معادلات حرکت مورد استفاده برای بحث بر اینگونه پدیده های فیزیکی با توجه به ویژگی های ذرات معین می گردد به عنوان مثال برای بررسی ذرات بدون اسپین غیرنسبیتی از معادله ی شرودینگر استفاده می-شود. با این اوصاف ابتدا باید معادلات حرکت را در فضا زمان خمیده فرموله کرد بنابراین توصیفی از معالات فرموله شده ارائه خواهد شد. سپس فضا زمان های متفاوتی مانند ریسمان کیهانی، ریسمان کیهانی دوار، فریدمن-روبرتسون-واکر معرفی می شوند و در نهایت اثرات گرانشی آنها بر سیستم‌های فیزیکی مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فضا زمان خمیده #ریسمان کیهانی #معادله دیراک #معادله کلاین-گوردون #معادله شرودینگر
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)