پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
سپیده سرگلزایی پور [پدیدآور اصلی]، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)[استاد راهنما]، نسرین صالحی [استاد راهنما]
چکیده: تک قطبی مغناطیسی، ذره‌ای شبیه به الکترون است، با این تفاوت که بار مغناطیسی آن بسیار بیشتر از بار الکتریکی است. در سال 1931 دیراک وجود ذراتی را پیشنهاد کرد که به طور ذاتی تولید میدان مغناطیسی می‌کنند از این رو نام آنها را تک قطبی مغناطیسی گذاشت. هر چند قبل از وی نیز، بحث هایی در زمینه تک قطبی مغناطیسی به طور پراکنده مطرح بود. از جمله، پوانکاره در سال 1896 حرکت یک بار الکتریکی را در میدان یک سیم پیچ مغناطیسی طویل و باریک که انتهای آن میدانی شبیه، به یک تک قطـبی‌ مغناطیسی تولید می‌کند، را بررسی کرد. عدم تقارن بین بارالکتریکی و مغناطیسی یکی از قدیمی‌ترین معماها در فیزیک است. اوایل قرن 19 بحث‌هایی مرتبط با مغناطیس از ماده و امکان وجود بارمغناطیس منزوی وجود داشت. ایده تک قطبی‌ مغناطیسی در فکر دیراک همزمان با پیشنهاد وی مبنی بر وجود ذراتی شبیه به الکترون ولی با بار مثبت بود، که نام آنها را پوزیترون نهاده بود. در این پایانامه ابتدا در فصل اول مطالبی در مورد خواص تک قطبی مغناطیسی و مشاهده تک قطبی مغناطیسی در یک میدان مغناطیسی مصنوعی، را به طور مختصر بیان کرده، سپس در فصل دوم فرم معادله ماکسول و پتانسیل تک قطبی مغناطیسی را توضیح می‌دهیم. در فصل سوم سیستم میسز - کپلر و کالوزا - کلاین را در حضور تک قطبی مغناطیسی مورد بررسی قرار داده‌ایم. فصل چهارم راه حل تقریبی از معادله کلاین-گوردون را برای پتانسیل هولسن در حضور میدان مغناطیسی آهارانوف- بوهم در نظر می‌گیریم و طیف انرژی و ویژه تابع آن را محاسبه می‌کنیم. سپس در فصل پنجم میدان تک قطبی مغناطیسی دیراک را با یک میدان کولن و میدان آهارانوف بوهم در نظر می‌گیریم، این مسأله را در سه بعد فضایی محاسبه کرده و بستگی ویژه مقدار انرژی را به برخی از پارامترهای پتانسیل و برخی دیگر از پارامترهای موجود در مسأله توصیف می‌کنیم. در نهایت در فصل ششم معادله دیراک 3+1 بعدی را با جفت شدگی غیرکمینه پتانسیل همسانگرد خطی شعاعی در حضور پتانسیل الکترومغناطیسی در نظر گرفته، این مسئله را با میدان تک قطبی مغناطیسی آهارانوف بوهم بررسی می‌کنیم و خواص ترمودینامیکی این سیستم را محاسبه می‌نماییم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تک قطبی‌مغناطیسی #سیستم کالوزا - کلاین #سیستم میسز - کپلر #معادله دیراک #معادله کلاین گوردون.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)